Kategoria: Gimnazjum

17 lutego 2017

Dobre praktyki w 2017 – gimnazja

Załącz­ni­ki Dobra prak­ty­ka Gim­na­zjum w Obi­ca­ch Data: 2017-02-17, roz­miar: 1 MB Dobra prak­ty­ka Gim­na­zjum z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. J.J. Pran­dow­ski­ch w Mir­cu Data: 2017-02-17, roz­miar: 4 MB Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Obi­ca­ch Data: 2017-01-14, roz­miar: 1 MB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki

29 grudnia 2016

Dobre praktyki w 2016 – gimnazja

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum im. Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta w Szy­dło­wie (08.02.2016 – 2,03MB) Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Ćmie­lo­wie (01.03.2016 – 0,36MB) Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Zespo­le Szkół im. Jana Paw­ła II w Łopusz­nie (01.03.2016 – 4,17MB) Dobra prak­ty­ka – Samo­rzą­do­we Gim­na­zjum w Zblu­do­wi­ca­ch (16.03.2016 – 0,98MB) Dobra prak­ty­ka – Publicz­ne Gim­na­zjum […]

30 grudnia 2015

Dobre praktyki w 2015 – gimnazja

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Woli Jacho­wej (09.01.2015 – 5,08MB) Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Mie­dzie­rzy (09.01.2015 – 1,76MB) Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum nr 1 w San­do­mie­rzu (20.01.2015 – 1,71MB) Dobra prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Łonio­wie (20.01.2015 – 4,25MB) Dobra prak­ty­ka – Samo­rzą­do­we Gim­na­zjum w Zblu­do­wi­ca­ch (20.01.2015 – 1,08MB) Dobra prak­tyk – Nie­pu­blicz­ne […]

24 listopada 2014

Dobre praktyki w 2014 – gimnazja

Bez­płat­ny pro­gram potrzeb­ny do roz­pa­ko­wa­nia pli­ków z dobry­mi prak­ty­ka­mi: 7-zip.org.pl Do pobra­nia: Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum w ZSOS nr 17 w Kiel­ca­ch – Dzień Praw Czło­wie­ka (05.03.2014 – 3,66MB) Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum w ZSS w Wiel­gu­sie – …uczeń bez­piecz­ny w Inter­ne­cie (05.03.2014 – 8,83MB) Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum nr 23 w ZSP w Kiel­ca­ch […]

31 grudnia 2013

Dobre praktyki w 2013 – gimnazja

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka: Publicz­ne Gim­na­zjum w Czaj­ko­wie (31.01.2013 – 0,48MB) Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum Publicz­ne w Zespo­le Szkół Publicz­ny­ch w Nie­kła­niu Wiel­kim (05.02.2013 – 0,93MB) Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Szew­nie (05.02.2013 – 7,13MB) Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum w Dwi­ko­za­ch (05.02.2013 – 1,77MB) Dobra Prak­ty­ka – Gim­na­zjum – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cy­ch im. Papie­ża Jana […]