Kategoria: Zasady

26 września 2014

Nowe procedury w zakresie zgłaszania i upowszechniania „dobrych praktyk”, obowiązujące od roku szkolnego 2014/15

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy publicz­ny­ch i nie­pu­blicz­ny­ch szkół i pla­có­wek w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Mając na uwa­dze jako­ścio­wy roz­wój przed­szko­li, szkół i pla­có­wek oświa­to­wo-wycho­waw­czy­ch dzia­ła­ją­cy­ch na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, zapra­szam Pań­stwa do prze­ka­zy­wa­nia na adres kurator@kuratorium.kielce.pl przy­kła­dów „dobry­ch prak­tyk”, któ­re potwier­dza­ją sto­so­wa­nie uni­ka­to­wy­ch tech­nik edu­ka­cyj­ny­ch, inspi­ru­ją do nowa­tor­stwa peda­go­gicz­ne­go i inno­wa­cyj­no­ści w sys­te­mie oświa­ty oraz mogą przy­czy­nić […]