Kategoria: Profilaktyka bezpieczeństwa

9 listopada 2006

Dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności

W IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. H. Sawic­kiej oraz Gim­na­zjum Nr 23 w Kiel­ca­ch, na godzi­na­ch do dys­po­zy­cji wycho­waw­cy odby­ła się dys­ku­sja na temat agre­sji w szko­le, prze­mo­cy i obo­jęt­no­ści. Ucznio­wie liceum z kla­sy IIIg o pro­fi­lu huma­ni­stycz­no-arty­stycz­nym poru­sze­ni nie­szczę­ściem Ani z Gdań­ska i bra­kiem jakiej­kol­wiek reak­cji ze stro­ny rówie­śni­ków z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, posta­no­wi­li zor­ga­ni­zo­wać pod […]