Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

20 lutego 2017

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, któ­rzy obję­li sta­no­wi­sko z dniem 1 wrze­śnia 2016 r.   Sza­now­ni Pań­stwo, ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w kolej­nym szko­le­niu dla nowo powo­ła­ny­ch dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Spo­tka­nie odbę­dzie się 28 lute­go 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Nowi­na­ch, ul. Gim­na­zjal­na 1, 26–052 Sit­ków­ka-Nowi­ny. PROGRAM SZKOLENIA: […]

10 lutego 2017

Harmonogram spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – reforma edukacji

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Sza­now­ni Pań­stwo, w dnia­ch 15–17 lute­go 2017 r. odbę­dą się spo­tka­nia z dyrek­to­ra­mi szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w związ­ku z wdra­ża­niem refor­my edu­ka­cji. Pod­czas spo­tkań zosta­ną omó­wio­ne tema­ty zwią­za­ne z wej­ściem w życie ustaw z dnia 14 grud­nia 2016 – Pra­wo oświa­to­we oraz […]

18 stycznia 2017

Sprawozdanie z czwartego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 10 stycz­nia 2017 roku w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Nowi­na­ch odby­ło się czwar­te spo­tka­nie szko­le­nio­we dla dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, któ­rzy obję­li sta­no­wi­ska od 1 wrze­śnia br. Orga­ni­za­to­rem szko­le­nia był Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty – Pan Kazi­mie­rz Mądzik. Z ramie­nia Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w spo­tka­niu wzię­li udział: […]

13 stycznia 2017

Przypomnienie o konieczności podjęcia decyzji w sprawie zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Prze­ka­zu­je­my w załą­cze­niu pismo MEN w spra­wie koniecz­no­ści pod­ję­cia decy­zji w spra­wie zmian orga­ni­za­cyj­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z prze­pi­sów usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we. Załącz­ni­ki Pismo MEN w spra­wie o koniecz­no­ści pod­ję­cia decy­zji w spra­wie zmian orga­ni­za­cyj­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z prze­pi­sów usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę […]

30 grudnia 2016

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, któ­rzy obję­li sta­no­wi­sko z dniem 1 wrze­śnia br.   Sza­now­ni Pań­stwo, ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w kolej­nym szko­le­niu dla nowo powo­ła­ny­ch dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Spo­tka­nie odbę­dzie się 10 stycz­nia 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Nowi­na­ch, ul. Gim­na­zjal­na […]

21 grudnia 2016

Sprawozdanie z trzeciego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 12 grud­nia 2016 roku w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Nowi­na­ch odby­ło się trze­cie spo­tka­nie szko­le­nio­we dla dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, któ­rzy obję­li sta­no­wi­ska od 1 wrze­śnia br. Orga­ni­za­to­rem szko­le­nia był Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty – Pan Kazi­mie­rz Mądzik. Z ramie­nia Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w spo­tka­niu wzię­ły […]

6 grudnia 2016

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, któ­rzy obję­li sta­no­wi­sko z dniem 1 wrze­śnia br. Sza­now­ni Pań­stwo, ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w kolej­nym szko­le­niu dla nowo powo­ła­ny­ch dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Spo­tka­nie odbę­dzie się 12 grud­nia 2016 r. o godzi­nie 10.00 w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Nowi­na­ch, ul. Gim­na­zjal­na 1, […]

29 listopada 2016

Stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych

Pro­blem wia­ry­god­no­ści doty­czy tych wszyst­ki­ch badań dia­gno­stycz­ny­ch, któ­re są pod­sta­wą (legi­ty­mi­zu­ją) decy­zji doty­czą­cy­ch życio­wy­ch spraw wie­lu ludzi. Cho­dzi tu zarów­no o decy­zje urzę­do­we (przy­zna­nie lub ode­bra­nie świad­czeń, wyda­wa­nie zgód na posia­da­nie bro­ni czy pro­wa­dze­nie pojaz­dów mecha­nicz­ny­ch itp. itd.), jak i wyro­ki sądów.

25 listopada 2016

Reaguj na próby wyłudzania pieniędzy!

W związ­ku z licz­ny­mi sygna­ła­mi docie­ra­ją­cy­mi do Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, infor­mu­je­my, że mini­ster­stwo nie pro­wa­dzi żad­nej ogól­no­pol­skiej akcji doty­czą­cej roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wy­ch powią­za­nej z zaku­pem dla m.in. przed­szko­li, urzę­dów gmin czy ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej alko­ma­tów, mate­ria­łów pro­mo­cyj­ny­ch, czy cer­ty­fi­ka­tów. Jeśli skon­tak­tu­je się z Pań­stwem oso­ba poda­ją­ca się za pra­cow­ni­ka resor­tu rodzi­ny i […]

23 listopada 2016

Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji  w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej z dnia 12 maja 2016 r.

Sza­now­ni Pań­stwo, Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek Infor­mu­ję, że w dniu 12 maja 2016 r. Sej­mo­wa Komi­sja ds. Pety­cji przy­ję­ła Dezy­de­rat nr 4 w spra­wie pod­ję­cia dzia­łań prze­ciw­dzia­ła­ją­cy­ch alie­na­cji rodzi­ciel­skiej. Pro­szę, aby Pań­stwo i pra­cow­ni­cy peda­go­gicz­ni zatrud­nie­ni w kie­ro­wa­ny­ch przez Pań­stwa szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch zapo­zna­li się z tre­ścią ww. dezy­de­ra­tu i zwró­ci­li w swo­jej pra­cy uwa­gę […]