Kategoria: Nadzór pedagogiczny (ankiety)

8 grudnia 2016

Ankieta dla dyrektorów szkół oraz uczniów gimnazjów

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej rozważa utworzenie 5/6-letnich szkół pielęgniarskich o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020. Kuratorium Oświaty przesyła dwie ankiety do obowiązkowego wypełnienia, w […]

25 października 2016

Pilne! Termin 28 października! Zjawisko „eurosieroctwa” – ankieta dla dyrektorów szkół i  przedszkoli województwa świętokrzyskiego

Ankieta dla dyrektorów szkół i przedszkoli W związku z potrzebą rozpoznania skali zjawiska tzw. „eurosieroctwa” wśród dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego proszę o pilne – w terminie do 28 października 2016 r. – wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta on-line dotycząca problemy „eurosieroctwa”

2 września 2016

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 9 września 2016 i przesłanie na adres e-mail: marianna.poddebniak@kuratorium.kielce.pl do dnia 13 września 2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Liczba uczniów w […]

17 sierpnia 2016

Ankieta do organów prowadzących w sprawie dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1 września 2016. we wszystkich typach szkół oraz placówek

Szanowni Państwo, organy prowadzące wszystkie typy szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2016 r. przez załączoną ankietę on-line danych dotyczących dyrektorów: przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2016 r. – ankieta on-line nr 1, obejmujących po raz pierwszy stanowisko dyrektora szkoły/placówki w roku […]

31 maja 2016

Monitorowanie realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami. Celem monitorowania realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej jest pozyskanie […]

8 lutego 2016

Ważne! Ankieta dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych (dla młodzieży) – gimnazjów, liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników – w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z bardzo pilną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w ww. szkołach w roku szkolnym 2014/15. W przypadku, gdy w roku szkolnym 2014/2015 w szkole nie przeprowadzono żadnego egzaminu klasyfikacyjnego, w […]

2 września 2015

Pilny komunikat do organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie informacji dotyczącej liczby dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 1.09.2015 r. Bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres email: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2015 r. nazwa organu […]

1 lipca 2015

List MEN do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół podstawowych! Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlicy w kierowanej przez Państwa szkole. Wypełniona ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na mapie szkół, tak jak to miało miejsce w przypadku informacji dotyczących przygotowania placówek na przyjęcie sześciolatków. Dzięki ankiecie rodzice uzyskają […]

11 czerwca 2015

Organy prowadzące. Prośba o informację na temat dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1.09.2015 r. we wszystkich typach szkół/placówek

Szanowni Państwo, organy prowadzące wszystkie typy szkół w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2015 r. przez załączoną ankietę on-line danych dotyczących dyrektorów: przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2015 r. – ankieta on-line 1 obejmujących po raz pierwszy stanowisko dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2015/2016 – […]

20 maja 2015

Złe warunki atmosferyczne – pilny komunikat do dyrektorów szkół/placówek

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w woj. świętokrzyskim W związku z występowaniem na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (ulewne deszcze, grad, silny wiatr), które powodują zniszczenia w infrastrukturze oświatowej i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży, zwracam się do Państwa z prośbą o pilne przekazywanie informacji, które dotyczą uszkodzeń budynków oświatowych oraz wszelakich innych […]