Kategoria: Nadzór pedagogiczny (ankiety)

4 kwietnia 2017

Ankieta on-line „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”

Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, jednym z ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 jest „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”. W związku z powyższym Świętokrzyski Kurator  Oświaty zwraca się do… czytaj więcej

30 marca 2017

Pilne! Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, w związku z zapowiedzianą przez ZNP na dzień 31 marca 2017 r. akcją strajkową przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy placówek oświatowych oraz są zobowiązani do zapewnienia dzieciom/uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki.… czytaj więcej

6 marca 2017

Program rządowy „Aktywna Tablica” – ankieta on-line.

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół  w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac nad programem rządowym „Aktywna Tablica” Świętokrzyski Kurator Oświaty zawraca się z prośbą o wypełnienie ankiety on-line dotyczącej ilości tablic i monitorów interaktywnych w Państwa szkole. Ankieta skierowana jest do wszystkich szkół na terenie województwa świętokrzyskiego i jej wypełnienie… czytaj więcej

8 grudnia 2016

Ankieta dla dyrektorów szkół oraz uczniów gimnazjów

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej rozważa utworzenie 5/6-letnich szkół pielęgniarskich o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020. Kuratorium Oświaty przesyła dwie… czytaj więcej

25 października 2016

Pilne! Termin 28 października! Zjawisko „eurosieroctwa” – ankieta dla dyrektorów szkół i  przedszkoli województwa świętokrzyskiego

Ankieta dla dyrektorów szkół i przedszkoli W związku z potrzebą rozpoznania skali zjawiska tzw. „eurosieroctwa” wśród dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego proszę o pilne – w terminie do 28 października 2016 r. – wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta on-line dotycząca problemy „eurosieroctwa”

2 września 2016

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 9 września 2016 i przesłanie na adres e-mail: marianna.poddebniak@kuratorium.kielce.pl do dnia 13 września 2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

17 sierpnia 2016

Ankieta do organów prowadzących w sprawie dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1 września 2016. we wszystkich typach szkół oraz placówek

Szanowni Państwo, organy prowadzące wszystkie typy szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2016 r. przez załączoną ankietę on-line danych dotyczących dyrektorów: przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2016 r. – ankieta on-line nr 1, obejmujących po raz pierwszy… czytaj więcej

31 maja 2016

Monitorowanie realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami. Celem monitorowania realizacji praktycznej nauki zawodu w… czytaj więcej

8 lutego 2016

Ważne! Ankieta dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych (dla młodzieży) – gimnazjów, liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników – w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z bardzo pilną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w ww. szkołach w roku szkolnym 2014/15. W przypadku, gdy w roku szkolnym 2014/2015 w szkole nie… czytaj więcej

2 września 2015

Pilny komunikat do organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie informacji dotyczącej liczby dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 1.09.2015 r. Bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres email: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do… czytaj więcej