Kategoria: Nadzór pedagogiczny (ankiety)

8 grudnia 2016

Ankieta dla dyrektorów szkół oraz uczniów gimnazjów

Sza­now­ni Pań­stwo, Mini­ster­stwo Zdro­wia po kon­sul­ta­cja­ch z Mini­strem Edu­ka­cji Naro­do­wej roz­wa­ża utwo­rze­nie 5/6-letnich szkół pie­lę­gniar­ski­ch o zna­cze­niu regio­nal­nym lub ponadre­gio­nal­nym, któ­re mogły­by być pro­wa­dzo­ne przez samo­rząd woje­wódz­twa. Nowy model kształ­ce­nia pie­lę­gnia­rek zapro­po­no­wa­ny przez Mini­stra Zdro­wia zakła­da moż­li­wo­ść roz­po­czę­cia kształ­ce­nia nie wcze­śniej niż od roku szkol­ne­go 2019/2020. Kura­to­rium Oświa­ty prze­sy­ła dwie ankie­ty do obo­wiąz­ko­we­go wypeł­nie­nia, w […]

25 października 2016

Pilne! Termin 28 października! Zjawisko „eurosieroctwa” – ankieta dla dyrektorów szkół i  przedszkoli województwa świętokrzyskiego

Ankie­ta dla dyrek­to­rów szkół i przed­szko­li W związ­ku z potrze­bą roz­po­zna­nia ska­li zja­wi­ska tzw. „euro­sie­roc­twa” wśród dzie­ci i mło­dzie­ży szkół i przed­szko­li woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go pro­szę o pil­ne – w ter­mi­nie do 28 paź­dzier­ni­ka 2016 r. – wypeł­nie­nie poniż­szej ankie­ty. Ankie­ta on-line doty­czą­ca pro­ble­my „euro­sie­roc­twa”

2 września 2016

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół zawo­do­wy­ch w woj. świę­to­krzy­skim Zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o przy­go­to­wa­nie infor­ma­cji doty­czą­cej klas wie­lo­za­wo­do­wy­ch zgod­nie z zamiesz­czo­ną tabe­lą – stan na dzień 9 wrze­śnia 2016 i prze­sła­nie na adres e-mail: marianna.poddebniak@kuratorium.kielce.pl do dnia 13 wrze­śnia 2016. Zasad­ni­cza Szko­ła Zawo­do­wa – 3 let­nia Nazwa zawo­du Sym­bol cyfro­wy zawo­du Licz­ba uczniów w roku […]

17 sierpnia 2016

Ankieta do organów prowadzących w sprawie dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1 września 2016. we wszystkich typach szkół oraz placówek

Sza­now­ni Pań­stwo, orga­ny pro­wa­dzą­ce wszyst­kie typy szkół oraz pla­có­wek w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o prze­ka­za­nie do dnia 17 sierp­nia 2016 r. przez załą­czo­ną ankie­tę on-line dany­ch doty­czą­cy­ch dyrek­to­rów: prze­cho­dzą­cy­ch na eme­ry­tu­rę od dnia 1 wrze­śnia 2016 r. – ankie­ta on-line nr 1, obej­mu­ją­cy­ch po raz pierw­szy sta­no­wi­sko dyrek­to­ra szkoły/placówki w roku […]

31 maja 2016

Monitorowanie realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/2016

Dyrek­to­rzy zasad­ni­czy­ch szkół zawo­do­wy­ch dla mło­dzie­ży woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go zgod­nie z usta­lo­ny­mi przez Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­sta­wo­wy­mi kie­run­ka­mi reali­za­cji poli­ty­ki oświa­to­wej pań­stwa w roku szkol­nym 2015/2016 pro­wa­dzo­ne będzie moni­to­ro­wa­nie reali­za­cji prak­tycz­nej nauki zawo­du przez uczniów zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej z wyłą­cze­niem uczniów będą­cy­ch mło­do­cia­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi. Celem moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji prak­tycz­nej nauki zawo­du w zasad­ni­czej szko­le zawo­do­wej jest pozy­ska­nie […]

8 lutego 2016

Ważne! Ankieta dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół publicz­ny­ch (dla mło­dzie­ży) – gim­na­zjów, lice­ów ogól­no­kształ­cą­cy­ch i czte­ro­let­ni­ch tech­ni­ków – w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zwra­cam się do Pań­stwa z bar­dzo pil­ną proś­bą o prze­ka­za­nie infor­ma­cji doty­czą­cej egza­mi­nów kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch prze­pro­wa­dzo­ny­ch w ww. szko­ła­ch w roku szkol­nym 2014/15. W przy­pad­ku, gdy w roku szkol­nym 2014/2015 w szko­le nie prze­pro­wa­dzo­no żad­ne­go egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go, w infor­ma­cji […]

2 września 2015

Pilny komunikat do organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły pod­sta­wo­we w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zwra­cam się do Pań­stwa z proś­bą o poda­nie infor­ma­cji doty­czą­cej licz­by dzie­ci w kla­sa­ch pierw­szy­ch szkół pod­sta­wo­wy­ch zgod­nie z zamiesz­czo­ną tabe­lą – stan na dzień 1.09.2015 r. Bar­dzo pro­szę o prze­sła­nie pli­ku w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres ema­il: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 7.09.2015 r. nazwa orga­nu […]

1 lipca 2015

List MEN do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Publicz­ny­ch szkół pod­sta­wo­wy­ch! Zwra­cam się do Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o wypeł­nie­nie ankie­ty doty­czą­cej funk­cjo­no­wa­nia świe­tli­cy w kie­ro­wa­nej przez Pań­stwa szko­le. Wypeł­nio­na ankie­ta zosta­nie umiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej na mapie szkół, tak jak to mia­ło miej­sce w przy­pad­ku infor­ma­cji doty­czą­cy­ch przy­go­to­wa­nia pla­có­wek na przy­ję­cie sze­ścio­lat­ków. Dzię­ki ankie­cie rodzi­ce uzy­ska­ją […]

11 czerwca 2015

Organy prowadzące. Prośba o informację na temat dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1.09.2015 r. we wszystkich typach szkół/placówek

Sza­now­ni Pań­stwo, orga­ny pro­wa­dzą­ce wszyst­kie typy szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o prze­ka­za­nie do dnia 17 sierp­nia 2015 r. przez załą­czo­ną ankie­tę on-line dany­ch doty­czą­cy­ch dyrek­to­rów: prze­cho­dzą­cy­ch na eme­ry­tu­rę od dnia 1 wrze­śnia 2015 r. – ankie­ta on-line 1 obej­mu­ją­cy­ch po raz pierw­szy sta­no­wi­sko dyrek­to­ra szkoły/placówki w roku szkol­nym 2015/2016 – ankie­ta […]

20 maja 2015

Złe warunki atmosferyczne – pilny komunikat do dyrektorów szkół/placówek

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół/placówek w woj. świę­to­krzy­skim W związ­ku z wystę­po­wa­niem na tere­nie kra­ju nie­ko­rzyst­ny­ch zja­wi­sk atmos­fe­rycz­ny­ch (ulew­ne desz­cze, grad, sil­ny wia­tr), któ­re powo­du­ją znisz­cze­nia w infra­struk­tu­rze oświa­to­wej i mogą nega­tyw­nie wpły­wać na sytu­ację edu­ka­cyj­ną dzie­ci i mło­dzie­ży, zwra­cam się do Pań­stwa z proś­bą o pil­ne prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji, któ­re doty­czą uszko­dzeń budyn­ków oświa­to­wy­ch oraz wsze­la­ki­ch inny­ch […]