Kategoria: Nowe SIO

2 listopada 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.35

RSPO: wyłą­cze­nie moż­li­wo­ści reje­stra­cji szkół arty­stycz­ny­ch (id=21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 91, 92, 84, 86, 87, 24, 89) wcho­dzą­cy­ch w skład SOSW (id=51). UCZEŃ: reje­stra­cja dany­ch iden­ty­fi­ka­cyj­ny­ch – auto­ma­tycz­ne usu­wa­nie spa­cji na począt­ku i koń­cu imie­nia i nazwi­ska przed wysła­niem do wery­fi­ka­cji z Reje­strem PESEL, pozo­sta­łe dane wycho­wan­ka – popra­wa wyświe­tla­nia w przed­szko­la­ch i […]

6 października 2016

Nowe SIO. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wczo­raj 5 paź­dzier­ni­ka 2016 w ser­wi­sie legislacja.rcl.gov.pl został opu­bli­ko­wa­ny skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji publicz­ny­ch pro­jekt z dnia 30 wrze­śnia 2016 usta­wy „refor­mu­ją­cej” tzw. nowe SIO: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290600/katalog/12382858#12382858 Wyróż­nio­ne pla­no­wa­ne zmia­ny po lek­tu­rze pro­jek­tu: Rezy­gna­cja z tzw. lokal­ny­ch baz dany­ch SIO insta­lo­wa­ny­ch w jed­nost­ka­ch zobo­wią­za­ny­ch do prze­ka­zy­wa­nia dany­ch sys­te­mu infor­ma­cji oświa­to­wej. Rezy­gna­cja z „nie­bie­skie­go” pro­gra­mu. Dane będą prze­ka­zy­wa­ne poprzez […]

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Sza­now­ni Pań­stwo Przed­sta­wi­cie­le Jed­no­stek Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go, Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej infor­mu­je, że w dniu 26 wrze­śnia 2016 r. został skie­ro­wa­ny na Radę Mini­strów pro­jekt usta­wy z dnia 23 wrze­śnia 2016 r. o szcze­gól­ny­ch roz­wią­za­nia­ch słu­żą­cy­ch reali­za­cji usta­wy budże­to­wej na rok 2017, zawie­ra­ją­cy m.in. prze­pi­sy doty­czą­ce podzia­łu czę­ści oświa­to­wej sub­wen­cji […]

28 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.34

Zmia­ny w wer­sji 2.24.34 apli­ka­cji nowe­go SIO: PODMIOT: popra­wa likwi­da­cji zmi­gro­wa­ny­ch oddzia­łów. UCZEŃ: moż­li­wo­ść reje­stra­cji dany­ch iden­ty­fi­ka­cyj­ny­ch z mały­mi lite­ra­mi typu: ü, ö itp., wyszu­ki­wa­nie po oddzia­le – ucznio­wie, któ­rzy prze­rwa­li naukę lub mają zakoń­czo­ne przy­pi­sa­nie do oddzia­łu nie będą się poja­wia­li w wyszu­ki­wa­niu w wybra­nym oddzia­le, popra­wa gru­po­we­go zakoń­cze­nia przy­pi­sa­nia do oddzia­łu z jed­no­cze­snym ukoń­cze­niem […]

28 września 2016

Nowe SIO. Komunikat w sprawie uczniów pozostających decyzją rodziców w tej samej klasie

Uczniów uro­dzo­ny­ch w roku 2009, któ­rzy w roku szkol­nym 2015/2016 roz­po­czę­li naukę w kla­sie I szko­ły pod­sta­wo­wej oraz uczniów uro­dzo­ny­ch w I poło­wie roku 2008, któ­rzy w roku szkol­nym 2015/2016 roz­po­czę­li naukę w kla­sie II szko­ły pod­sta­wo­wej i któ­rzy na wnio­sek rodzi­ców, zło­żo­ny do 31 mar­ca 2016, kon­ty­nu­ują naukę odpo­wied­nio w kla­sie I lub kla­sie […]

21 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.33

Zmia­ny w wer­sji 2.24.33 apli­ka­cji nowe­go SIO: RSPO popraw­ka dla reje­stra­cji i mody­fi­ka­cji pla­có­wek – błąd komu­ni­ka­cji 5001 zwią­za­ny z bra­kiem uli­cy w obwo­dzie. WNIOSKI popraw­ka dla mini­ster­stw – wyświe­tla­ne woje­wódz­tw na liście wszyst­ki­ch wnio­sków. UCZEŃ porad­nia – doda­nie fil­tro­wa­nia po wyda­ny­ch orze­cze­nia­ch, porad­nia – popraw­ka wyszu­ki­wa­nia po nume­rze orze­cze­nia dla nowo wyda­ny­ch orze­czeń, dane dzie­dzi­no­we […]

14 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.32

1. RSPO popraw­ka reje­stra­cji i mody­fi­ka­cji pla­có­wek – w związ­ku z błę­dem komu­ni­ka­cji 5001, popraw­ka dla fil­tro­wa­nia (wyróż­nie­nie aktyw­ne­go fil­tru). 2. UCZEŃ porad­nia psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na – moż­li­wo­ść wyszu­ki­wa­nia ucznia po nume­rze wyda­ne­go orze­cze­nia, porad­nia psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na – moż­li­wo­ść wie­lo­krot­nej reje­stra­cji tego same­go ucznia, moż­li­wo­ść odsza­rze­nia uczniów z kłód­ka­mi poprzez syn­chro­ni­za­cję w dany­ch iden­ty­fi­ka­cyj­ny­ch ucznia (obra­zek poni­żej). 3. […]

11 września 2016

Nowe SIO. Prośba o dołączanie pliku „logs.txt” do wszelkich zgłoszeń błędów technicznych w aplikacji

W związ­ku z uru­cho­mie­niem nowe­go mode­lu tzw. bez­pa­ne­lo­we­go komu­ni­ka­cji z sys­te­mem cen­tral­nym pra­cow­ni­cy Cen­trum Infor­ma­tycz­ne­go Edu­ka­cji pro­szą o dołą­cza­nie pli­ku „logs.txt” do zgło­szeń przy­pad­ków nie­pra­wi­dło­wo­ści w dzia­ła­nia apli­ka­cji. Wszel­kie pro­ble­my z dzia­ła­niem apli­ka­cji nale­ży zgła­szać za pomo­cą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go: http://pomocsio.men.gov.pl/?page_id=12 W polu „Załącz­ni­ki” nale­ży dołą­czyć plik „logs.txt”, do któ­re­go dosta­nie­my się wg poniż­sze­go prze­pi­su: Naci­ska­my jed­no­cze­śnie: […]

8 września 2016

Nowe SIO.Komunikat w sprawie filtrowania listy uczniów w poradniach

W związ­ku z trud­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi z fil­tro­wa­niem listy uczniów w porad­nia­ch, Cen­trum Infor­ma­tycz­ne Edu­ka­cji infor­mu­je, że trwa­ją inten­syw­ne pra­ce mają­ce na celu umoż­li­wie­nie wyszu­ka­nia uczniów po wpro­wa­dzo­ny­ch nume­ra­ch orze­czeń i opi­nii o wcze­snym wspo­ma­ga­niu roz­wo­ju. Wpro­wa­dze­nie uspraw­nie­nie ma naj­wyż­szy prio­ry­tet i CIE pra­cu­je nad udo­stęp­nie­niem go Pań­stwu naj­szyb­ciej jak to będzie moż­li­we.

7 września 2016

Nowe SIO. Informacja o zmianach w nowej wersji 2.24.30 i 2.24.31

Cen­trum Infor­ma­tycz­ne Edu­ka­cji publi­ku­je infor­ma­cję o mody­fi­ka­cja­ch wpro­wa­dzo­ny­ch w poszcze­gól­ny­ch modu­ła­ch a apli­ka­cji „nowe­go” SIO w wer­sji 2.24.30 i 2.24.31: Migra­cja dany­ch na nowy model RSPO wyłą­cze­nie moż­li­wo­ści mody­fi­ka­cji orga­nu poza­re­je­stro­we­go, nowy typ: Cen­trum Usług Wspól­ny­ch, moż­li­wo­ść doda­nia inter­na­tu w ODDZ, Schro­ni­sko mło­dzie­żo­we – doda­na moż­li­wo­ść reje­stra­cji w czę­ści gmin­nej mia­sta na pra­wa­ch powia­tu (do tej pory […]