Kategoria: Małe szkoły

26 października 2016

Dobry przykład zarządzania „małą szkołą”

Sza­now­ni Pań­stwo, Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy tzw. „mały­ch szkół” Ser­decz­nie zachę­cam Pań­stwa Dyrek­to­rów tzw. „mały­ch szkół” pro­wa­dzo­ny­ch przez oso­by praw­ne, oso­by fizycz­ne oraz liczą­cy­ch do 70 uczniów pro­wa­dzo­ny­ch przez jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go do prze­ka­zy­wa­nia na adres kurator@kuratorium.kielce.pl przy­kła­dów dobre­go zarzą­dza­nia „małą szko­łą”. Doce­nia­jąc Pań­stwa wkład pra­cy w kie­ro­wa­niu „mały­mi szko­ła­mi” zamie­rza­my pro­pa­go­wać i upo­wszech­niać spraw­dzo­ne dzia­ła­nia w […]

25 października 2016

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

W dniu 21 paź­dzier­ni­ka 2016 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Zie­mi San­do­mier­skiej w Słup­czy odby­ła się kon­fe­ren­cja dla dyrek­to­rów tzw. „mały­ch szkół” z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, w któ­rej wzię­ło udział 25 dyrek­to­rów. Tym razem w spo­tka­niu uczest­ni­czy­li rów­nież dyrek­to­rzy szkół liczą­cy­ch do 70 uczniów, któ­ry­ch orga­nem pro­wa­dzą­cym jest jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Z ramie­nia Kura­to­rium Oświa­ty […]

2 czerwca 2016

Konferencja dla dyrektorów tzw. „małych szkół” – podsumowanie

W dniu 30 maja 2016 roku po raz trze­ci w tym roku szkol­nym odby­ła się kon­fe­ren­cja dla dyrek­to­rów tzw. „mały­ch szkół” z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. W spo­tka­niu wzię­ło udział 25 dyrek­to­rów szkół, któ­ry­ch orga­nem pro­wa­dzą­cym jest sto­wa­rzy­sze­nie lub oso­ba fizycz­na. Z ramie­nia Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: Pan Kazi­mie­rz Mądzik – Świę­to­krzy­ski Kura­tor […]

1 listopada 2015

Zaproszenie na spotkanie dyrektorów tzw. „małych szkół”

Sza­now­ni Pań­stwo, Dyrek­to­rzy tzw. „mały­ch szkół” W rama­ch wspo­ma­ga­nia dyrek­to­rów tzw. „mały­ch szkół” z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch ser­decz­nie zapra­sza na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w dniu 17 listo­pa­da 2015 r. o godzi­nie 12.00 w Publicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej im. św. Euge­niu­sza de Maze­no­da w Jezior­ku, 26–006 Nowa Słu­pia, Jezior­ko 123 a, tel. 41 […]

16 września 2015

Komunikat dla „małych szkół” – ankieta on-line

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, przed­sta­wi­cie­le orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch tzw. „małe szko­ły” W rama­ch wspo­ma­ga­nia dyrek­to­rów tzw. „mały­ch szkół” z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch pro­po­nu­je pomoc w tym zakre­sie. Chcia­ła­bym, aby zaini­cjo­wa­ne w 2012 r. spo­tka­nia z dyrek­to­ra­mi i orga­na­mi pro­wa­dzą­cy­mi „małe szko­ły” odby­wa­ły się cyklicz­nie, co naj­mniej raz w roku szkol­nym. W związ­ku […]