Kategoria: BIP: Majątek podmiotu

16 czerwca 2016

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2015

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch jest pań­stwo­wą jed­nost­ką budże­to­wą dzia­ła­ją­cą w rama­ch zespo­lo­nej admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w woje­wódz­twie. Jako wyod­ręb­nio­na jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na, obej­mu­je swo­im zasię­giem obszar woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zali­cza się do sek­to­ra finan­sów publicz­ny­ch, reali­zu­je gospo­dar­kę finan­so­wą według zasad okre­ślo­ny­ch w usta­wie z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sa­ch publicz­ny­ch (Dz. U. […]

3 września 2014

Budżet Kuratorium Oświaty w Kielcach w 2014 roku

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch jest pań­stwo­wą jed­nost­ką budże­to­wą dzia­ła­ją­cą w rama­ch zespo­lo­nej admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w woje­wódz­twie. Jako wyod­ręb­nio­na jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na, obej­mu­je swo­im zasię­giem obszar woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zali­cza się do sek­to­ra finan­sów publicz­ny­ch, reali­zu­je gospo­dar­kę finan­so­wą według zasad okre­ślo­ny­ch w usta­wie z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sa­ch publicz­ny­ch (Dz. U. […]