Kategoria: Prawo oświatowe

29 grudnia 2016

Prawo oświatowe

Usta­wa z dnia 14 grud­nia 2016 r. Pra­wo oświa­to­we oraz prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we Załącz­ni­ki USTAWA z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we Data: 2016-12-30, roz­miar: 1 MB USTAWA z dnia 14 grud­nia 2016 r. Pra­wo oświa­to­we Data: 2016-12-30, roz­miar: 1 MB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki