Kategoria: Aktualności

13 stycznia 2017

Ogólnopolska debata dotycząca wypracowania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Sza­now­ni Pań­stwo, Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji reali­zu­je dzia­ła­nia kie­ro­wa­ne do sys­te­mu porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ne­go. Jed­nym z zadań podej­mo­wa­ny­ch w pro­jek­cie poza­kon­kur­so­wym Opra­co­wa­nie instru­men­tów do pro­wa­dze­nia dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, jest wypra­co­wa­nie stan­dar­dów funk­cjo­no­wa­nia porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch. 18 stycz­nia 2017 r. pla­no­wa­na jest ogól­no­pol­ska deba­ta doty­czą­ca ww. stan­dar­dów funk­cjo­no­wa­nia porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch uwzględ­nia­ją­cy­ch tak­że zało­że­nia dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej oraz wyko­rzy­sta­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Kla­sy­fi­ka­cji Funk­cjo­no­wa­nia […]