Kategoria: Aktualności

6 lutego 2017

Dotacja celowa dla gmin

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie i Wój­to­wie Gmin   Uprzej­mie infor­mu­ję, że zgod­nie z art. 14d ust. 2 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) środ­ki z prze­zna­cze­niem na udzie­le­nie gmi­nom dota­cji celo­wej z budże­tu pań­stwa na reali­za­cję zadań wła­sny­ch w zakre­sie wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go […]

6 lutego 2017

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Sza­now­ni Pań­stwo, Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woj. świę­to­krzy­skim   Uprzej­mie infor­mu­ję, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej doko­na­ło wstęp­ny­ch obli­czeń doty­czą­cy­ch wyso­ko­ści dota­cji prze­zna­czo­nej na wypła­tę sty­pen­diów i zasił­ków szkol­ny­ch dla woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w okre­sie od stycz­nia do czerw­ca 2017 roku. Zwra­cam się z proś­bą o wery­fi­ka­cję nali­czo­ny­ch kwot ze wska­za­niem real­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia oraz zapla­no­wa­ne­go wkła­du wła­sne­go zgod­nie […]

3 lutego 2017

Nowe projekty rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do konsultacji.

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej skie­ro­wa­ło do kon­sul­ta­cji spo­łecz­ny­ch i uzgod­nień mię­dzy­re­sor­to­wy­ch nowe pro­jek­ty roz­po­rzą­dzeń: pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go oraz postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go do publicz­ny­ch przed­szko­li, szkół i pla­có­wek, pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie ramo­wy­ch pla­nów naucza­nia dla publicz­ny­ch szkół, pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go oraz […]

1 lutego 2017

Objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej infor­mu­je, że obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy przej­ścio­we umoż­li­wia­ją pod­ję­cie jesz­cze w bie­żą­cym roku szkol­nym dzia­łań doty­czą­cy­ch roku szkol­ne­go 2017/2018 i następ­ny­ch lat szkol­ny­ch w opar­ciu o nowe prze­pi­sy oświa­to­we. W związ­ku z wąt­pli­wo­ścia­mi doty­czą­cy­mi moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia przed dniem 1 wrze­śnia 2017 r. nowy­ch prze­pi­sów oświa­to­wy­ch, któ­re wcho­dzą w życie z dniem 1 wrze­śnia 2017 r., Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej […]

31 stycznia 2017

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W dniu 30 stycz­nia 2017 roku w sali „Okrą­glak” Świę­to­krzy­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Kiel­ca­ch, IX Wie­ków Kielc 3 odby­ła się uro­czy­sto­ść wrę­cze­nia aktów nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go dla 73 nauczy­cie­li z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Aktu wrę­cze­nia doko­nał Pan Kazi­mie­rz Mądzik, Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty.

30 stycznia 2017

Treść listu ŚKO do Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kiel­ce, 30.01.2017r. Sza­now­ni Pań­stwo Wój­to­wie, Bur­mi­strzo­wie, Pre­zy­den­ci Mia­st, Sta­ro­stwie   W związ­ku z przy­go­to­wy­wa­niem pro­jek­tów uchwał w spra­wie dosto­so­wa­nia sie­ci szkół do nowe­go ustro­ju szkol­ne­go infor­mu­ję, że wzór uchwał opu­bli­ko­wa­ny­ch przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej jest doku­men­tem o cha­rak­te­rze ogól­nym i może pod­le­gać mody­fi­ka­cji celem dosto­so­wa­nia do rze­czy­wi­ste­go sta­nu. Jed­no­cze­śnie bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie się i […]

13 stycznia 2017

Ogólnopolska debata dotycząca wypracowania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Sza­now­ni Pań­stwo, Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji reali­zu­je dzia­ła­nia kie­ro­wa­ne do sys­te­mu porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ne­go. Jed­nym z zadań podej­mo­wa­ny­ch w pro­jek­cie poza­kon­kur­so­wym Opra­co­wa­nie instru­men­tów do pro­wa­dze­nia dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, jest wypra­co­wa­nie stan­dar­dów funk­cjo­no­wa­nia porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch. 18 stycz­nia 2017 r. pla­no­wa­na jest ogól­no­pol­ska deba­ta doty­czą­ca ww. stan­dar­dów funk­cjo­no­wa­nia porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch uwzględ­nia­ją­cy­ch tak­że zało­że­nia dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej oraz wyko­rzy­sta­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Kla­sy­fi­ka­cji Funk­cjo­no­wa­nia […]