Kategoria: Kształcenie specjalne i integracyjne

22 lutego 2011

Komunikat w sprawie pilotażu nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni PaństwoDyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 w 100 szkołach w Polsce, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa pilotaż nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w […]

11 lutego 2011

Poradnik: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki

Szanowni PaństwoDyrektorzy szkół/placówekNauczyciele W Ministerstwie Edukacji Narodowej został opracowany nowy poradnik Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, który opisuje nowe zadania do realizacji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w świetle regulacji prawnych podpisanych przez Ministra Edukacji Narodowej 17.11.2010 r. dotyczących nowej formuły organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej […]

16 grudnia 2009

Elektroniczna ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego

Uwaga! Termin wypełniania ankiety przedłużony do dn. 22 grudnia 2009 r. Szanowni Dyrektorzyprzedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, informujemy, że ankieta dotycząca kształcenia i wychowania integracyjnego za rok szkolny 2009/10 jest udostępniona do wypełnienia na stronach internetowych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do dn. 22 grudnia 2009 r. Prosimy wszystkie szkoły i przedszkola, które prowadzą oddziały […]

1 września 2009

Podręczniki dla uczniów niewidomych

Informujemy, że w ciągu najbliższych dni na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Nauczyciele i dyrektorzy/Kształcenie specjalne/Podręczniki zostaną udostępnione do pobrania dla uczniów niewidomych adaptacje podręczników szkolnych opracowanych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego – wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego […]

21 sierpnia 2009

Informacja o podręcznikach do kształcenia specjalnego

Obowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, od roku szkolnego 2009/2010 obowiązuje nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). […]

14 lipca 2009

Kształcenie specjalne – podstawa programowa

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: kl. I szkół podstawowych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą zał. nr 2, kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach […]