Kategoria: Kształcenie specjalne i integracyjne

26 września 2015

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół oraz pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W związ­ku z pismem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 wrze­śnia 2015 r. doty­czą­cym dodat­ko­we­go dofi­nan­so­wa­nia w roku szkol­nym 2015/2016 zaku­pu i/lub wydru­ku pod­ręcz­ni­ków i ksią­żek pomoc­ni­czy­ch dla uczniów nie­wi­do­my­ch oraz dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cy­ch infor­mu­ję, że zapew­nio­no moż­li­wo­ść uzy­ska­nia dota­cji na reali­za­cję tego zada­nia w […]

7 września 2015

Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie kwalifikacji nauczycieli

Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty prze­ka­zu­je opi­nię w spra­wie: kwa­li­fi­ka­cji nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go zaję­cia indy­wi­du­al­ne­go obo­wiąz­ko­we­go rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go lub zaję­cia indy­wi­du­al­ne­go naucza­nia dla dziec­ka lub ucznia obję­te­go kształ­ce­niem spe­cjal­nym kwa­li­fi­ka­cji nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne z dziec­kiem lub uczniem obję­tym kształ­ce­niem spe­cjal­nym kwa­li­fi­ka­cji nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go zaję­cia z zakre­su pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej

7 września 2015

Wybrane regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 18 wrze­śnia 2008 r. w spra­wie orze­czeń i opi­nii wyda­wa­ny­ch przez zespo­ły orze­ka­ją­ce dzia­ła­ją­ce w publicz­ny­ch porad­nia­ch psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 24 lip­ca 2015 r. w spra­wie warun­ków orga­ni­zo­wa­nia kształ­ce­nia, wycho­wa­nia i opie­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­ny­ch, nie­do­sto­so­wa­ny­ch spo­łecz­nie i zagro­żo­ny­ch nie­do­sto­so­wa­niem spo­łecz­nym […]

10 lutego 2015

Konsultacje społeczne w sprawie organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy Szkół, Pla­có­wek Nauczy­cie­le, Rodzi­ce w woj. świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej w rama­ch reali­za­cji pro­jek­tu PO Kl „Spraw­ne kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej” współ­fi­nan­so­wa­ne­go z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go orga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia zało­żeń kom­plek­so­wy­ch zmian prze­pi­sów doty­czą­cy­ch edu­ka­cji uczniów nie­peł­no­spraw­ny­ch. Uprzej­mie pro­szę Pań­stwa Dyrek­to­rów o upo­wszech­nie­nie tej infor­ma­cji wśród […]

11 grudnia 2014

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”

Sza­now­ni Pań­stwo W związ­ku z ogło­sze­niem przez Panią Mini­ster Joan­nę Klu­zik-Rost­kow­ską roku szkol­ne­go 2014/2015 – Rokiem Szko­ły Zawo­dow­ców, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej prze­wi­dzia­ło sze­reg kon­kret­ny­ch dzia­łań wspie­ra­ją­cy­ch kształ­ce­nie zawo­do­we. W rama­ch pro­jek­tu sys­te­mo­we­go „Moni­to­ro­wa­nie i dosko­na­le­nie pro­ce­su wdra­ża­nia pod­staw pro­gra­mo­wy­ch kształ­ce­nia w zawo­da­ch” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w rama­ch EFS Kra­jo­wy Ośro­dek Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej […]

11 grudnia 2014

Formularz on-line. Zapotrzebowanie na podręczniki szkolne przeznaczone do kształcenia specjalnego

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjów w woje­wódz­twie uprzej­mie infor­mu­ję, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej dys­po­nu­je opra­co­wa­ny­mi przez Wydaw­nic­twa Szkol­ne i Peda­go­gicz­ne (na zle­ce­nie MEN) pod­ręcz­ni­ka­mi szkol­ny­mi prze­zna­czo­ny­mi do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go (szcze­gó­ło­wy wykaz pozy­cji w poniż­szym załącz­ni­ku), opra­co­wa­ny­mi zgod­nie z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą okre­ślo­ną w prze­pi­sa­ch: roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 26 lute­go […]

27 listopada 2014

Informacja po szkoleniu dla pracowników przedszkoli – „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”

18 listo­pa­da 2014 r. odby­ło się szko­le­nie dla pra­cow­ni­ków przed­szko­li – „Opie­ka nad dziec­kiem z cukrzy­cą”. Zakres szko­le­nia obej­mo­wał prze­ka­za­nie wie­dzy na temat cukrzy­cy oraz pomo­cy, jakiej nale­ży udzie­lić dziec­ku cho­re­mu na cukrzy­cę, pozo­sta­ją­ce­mu pod opie­ką pla­ców­ki przed­szkol­nej, jak rów­nież aspek­ty psy­cho­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne roz­wo­ju dziec­ka prze­wle­kle cho­re­go. W załą­cze­niu prze­ka­zu­ję Pań­stwu mate­ria­ły ze szko­le­nia […]

24 września 2014

Publikacja ORE: „Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania”

„Spe­cjal­ne potrze­by roz­wo­jo­we i edu­ka­cyj­ne dzie­ci i mło­dzie­ży. Iden­ty­fi­ko­wa­nie SPR i SPE oraz spo­so­by ich zaspo­ka­ja­nia” publi­ka­cja autor­stwa Lilian­ny Zarem­by może być wska­zów­ką, jak two­rzyć ofer­tę edu­ka­cyj­ną, wycho­waw­czą i tera­peu­tycz­ną. Pod­sta­wą przy­ję­tej w publi­ka­cji sys­te­ma­ty­ki jest Mię­dzy­na­ro­do­wa Kla­sy­fi­ka­cja Funk­cjo­no­wa­nia, Nie­peł­no­spraw­no­ści i Zdro­wia, w wer­sji dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży (ICF–CY–International Clas­si­fi­ca­tion of Func­tio­ning, Disa­bi­li­ty and Heal­th: Children&Youth Ver­sion).