Kategoria: Kształcenie specjalne i integracyjne

26 września 2015

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek województwa świętokrzyskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym dodatkowego dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 zakupu i/lub wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów słabowidzących informuję, że zapewniono możliwość uzyskania dotacji… czytaj więcej

7 września 2015

Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie kwalifikacji nauczycieli

Świętokrzyski Kurator Oświaty przekazuje opinię w sprawie: kwalifikacji nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania dla dziecka lub ucznia objętego kształceniem specjalnym kwalifikacji nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem lub uczniem objętym kształceniem specjalnym kwalifikacji nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7 września 2015

Wybrane regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,… czytaj więcej

10 lutego 2015

Konsultacje społeczne w sprawie organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół, Placówek Nauczyciele, Rodzice w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu PO Kl „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje konsultacje dotyczące przygotowania założeń kompleksowych zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów… czytaj więcej

11 grudnia 2014

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach"

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem przez Panią Minister Joannę Kluzik-Rostkowską roku szkolnego 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało szereg konkretnych działań wspierających kształcenie zawodowe. W ramach projektu systemowego "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS… czytaj więcej

11 grudnia 2014

Formularz on-line. Zapotrzebowanie na podręczniki szkolne przeznaczone do kształcenia specjalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów w województwie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje opracowanymi przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (na zlecenie MEN) podręcznikami szkolnymi przeznaczonymi do kształcenia specjalnego (szczegółowy wykaz pozycji w poniższym załączniku), opracowanymi zgodnie z podstawą programową określoną w przepisach: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i… czytaj więcej

27 listopada 2014

Informacja po szkoleniu dla pracowników przedszkoli – „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”

18 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników przedszkoli – „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”. Zakres szkolenia obejmował przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką placówki przedszkolnej, jak również aspekty psychologiczne i społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego. W załączeniu… czytaj więcej

24 września 2014

Publikacja ORE: „Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania”

„Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania” publikacja autorstwa Lilianny Zaremby może być wskazówką, jak tworzyć ofertę edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną. Podstawą przyjętej w publikacji systematyki jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, w wersji dla Dzieci i Młodzieży (ICF–CY–International Classification of Functioning, Disability and Health: Children&Youth… czytaj więcej