Kategoria: Wychowanie przedszkolne

19 listopada 2015

Dlaczego warto chodzić do przedszkola?

„Wszyst­kie­go, co napraw­dę powi­nie­nem wie­dzieć, nauczy­łem się w przed­szko­lu – o tym jak żyć, co robić, jak postę­po­wać, współ­żyć z inny­mi, patrzeć, odczu­wać, myśleć, marzyć i wyobra­żać sobie lep­szy świat…” Robert Ful­ghum Stwier­dze­nie to dosko­na­le wyra­ża isto­tę wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Uświa­da­mia nam, że przed­szko­le jest naj­waż­niej­szym eta­pem w edu­ka­cji każ­de­go dziec­ka. Pod­sta­wa pro­gra­mo­wa wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go mówi, że […]

28 kwietnia 2015

Informacja dotycząca pensum nauczycieli uczących w tzw. oddziale „0”

W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch – na pod­sta­wie pisma znak: DWST-WPZN.6021.118.2015.MJ z dnia 16 kwiet­nia 2015 r. otrzy­ma­ne­go z Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej – infor­mu­je, że zgod­nie z art. 42 ust.3 lp. 1–2 usta­wy z dnia 26 stycz­nia 1982 r. – Kar­ta Nauczy­cie­la (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. […]

28 kwietnia 2015

Opinia dotycząca nauczania języka obcego nowożytnego w oddziale przedszkolnym

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi kie­ro­wa­ny­mi do Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch infor­mu­ję, że roz­po­rzą­dze­nie MEN z dn. 30.05.2014 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­ny­ch typa­ch szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) wpro­wa­dza obo­wiąz­ko­wą, bez­płat­ną naukę języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go dla wszyst­ki­ch dzie­ci korzy­sta­ją­cy­ch z wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. […]

14 października 2013

MEN informuje: Opowiedź na pytania dotyczące pobierania opłat od rodziców dzieci w przedszkolach publicznych

War­sza­wa, 2013-10-09 DKOW.WEPW.5015.21.2013.ER Pani Mał­go­rza­ta Muzoł Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Sza­now­na Pani Kura­tor, odpo­wia­da­jąc na pismo prze­sła­ne do Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, doty­czą­ce pobie­ra­nia opłat od rodzi­ców dzie­ci w przed­szko­la­ch publicz­ny­ch, uprzej­mie wyja­śniam: Usta­wa z dnia 13 czerw­ca 2013 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie oświa­ty oraz nie­któ­ry­ch inny­ch ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), potocz­nie […]

8 maja 2013

Komunikaty i wyjaśnienia MEN

Usta­wa przed­szkol­na przy­ję­ta przez Radę Mini­strów Niż­sze opła­ty dla rodzi­ców, wię­cej miej­sc w przed­szko­la­ch i wspar­cie samo­rzą­dów – to cele przy­go­to­wa­nej nowe­li­za­cji usta­wy o sys­te­mie oświa­ty. W sto­sun­ku do pier­wot­nej pro­po­zy­cji MEN wypra­co­wa­no roz­wią­za­nia jesz­cze korzyst­niej­sze dla dzie­ci, rodzi­ców i orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch. Dota­cja z budże­tu pań­stwa, któ­rą samo­rzą­dy będą otrzy­my­wa­ły od wrze­śnia 2013 roku, pozwo­li […]

27 września 2012

RPO pyta o obiecane 500 milionów na przedszkola

Na począt­ku tego roku pre­mier zapo­wie­dział, że w przy­szłym roku rząd prze­zna­czy 500 mln zł z budże­tu na upo­wszech­nia­nie edu­ka­cji przed­szkol­nej. Brak dal­szy­ch decy­zji w tej spra­wie wzbu­dził zanie­po­ko­je­nie rzecz­nik praw oby­wa­tel­ski­ch. Pod­czas szczy­tu UE w Bruk­se­li, w mar­cu tego roku pre­mier, zapo­wie­dział, że w 2013 r. pań­stwo prze­zna­czy 500 mln zł na finan­so­wa­nie przed­szko­li. […]

27 września 2012

Przedszkole powinno zadbać o procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wokół pro­ble­ma­ty­ki zgod­ne­go z pra­wem prze­twa­rza­nia dany­ch oso­bo­wy­ch przez pla­ców­ki oświa­to­we naro­sło ostat­nio wie­le wąt­pli­wo­ści. Burz­li­wą dys­ku­sję wywo­ła­ły zapi­sy nowej usta­wy o SIO, ale – jak zwra­ca­ła uwa­gę rzecz­nik praw oby­wa­tel­ski­ch – dopre­cy­zo­wa­nia wyma­ga­ją tak­że pro­ce­du­ry sto­so­wa­ne w tym zakre­sie przez przed­szko­la. Ta osta­nia kwe­stia będzie jed­nym z tema­tów Edu Tren­dy 2012. Funk­cjo­no­wa­nie przed­szko­li nie jest […]

27 września 2012

Moje dziecko w przedszkolu

Każ­dy nauczy­ciel w przed­szko­lu i inny­ch for­ma­ch wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, zobo­wią­za­ny jest do reali­za­cji pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Rodzic aby świa­do­mie i wie­lo­aspek­to­wo mógł wspie­rać pro­ces edu­ka­cyj­ny swo­je­go dziec­ka tak­że powi­nien się z nią zapo­znać. Dla­te­go poni­żej zamiesz­cza­my tre­ść pod­sta­wy pro­gra­mo­wej w peł­nym brzmie­niu. Załącz­ni­ki do roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r. (Dzien­nik […]