Kategoria: BIP: Kontrole

26 sierpnia 2016

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Do pobra­nia: Wystą­pie­nie pokon­trol­ne Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li z dnia 27 wrze­śnia 2013 w spra­wie kon­tro­li efek­tów kształ­ce­nia w szko­ła­ch nie­pu­blicz­ny­ch o upraw­nie­nia­ch szkół publicz­ny­ch w lata­ch 2010–2013 (26.08.2016 – 6,31MB) Wystą­pie­nie pokon­trol­ne Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 5 grud­nia 2013 w spra­wie kon­tro­li w zakre­sie „Reali­za­cji przez Kura­to­ra Oświa­ty doraź­ne­go try­bu spra­wo­wa­nia nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go w […]