Kategoria: Kontrola

9 września 2015

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16

Załącz­ni­ki ARUSZK KONTROLI zgod­no­ści zatrud­nie­nia nauczy­cie­li zgod­nie z wyma­ga­ny­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi Data: 2016-12-30, roz­miar: 22 KB ARKUSZ KONTROLI w zakre­sie pra­wi­dło­wo­ści orga­ni­za­cji pra­cy świe­tli­cy szkol­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej w publicz­nej szko­le pod­sta­wo­wej ( Data: 2016-12-30, roz­miar: 47 KB 2ARKUSZ KONTROLI zgod­no­ści dzia­ła­nia pla­có­wek nie­pu­blicz­ny­ch z prze­pi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 12 maja 2011 r. w spra­wie rodza­jów i […]

7 września 2015

Materiały z narad z dyrektorami szkół/placówek inaugurujących rok szkolny 2015/2016

Do pobra­nia: 1.Hasło roku szkol­ne­go 2015/16 w świę­to­krzy­skim (07.09.2015 – 0,11MB) 2.Wyniki, wnio­ski i reko­men­da­cje z ewa­lu­acji zewnętrz­ny­ch i kon­tro­li pla­no­wy­ch za rok szk. 2014/15 (07.09.2015 – 0,59MB) 3.Wyniki i wnio­ski z kon­tro­li doraź­ny­ch i wspo­ma­ga­nia za rok 2014/15 (07.09.2015 – 0,62MB) 4.Sprawozdanie z reali­za­cji zadań Wydzia­łu Wspie­ra­nia Roz­wo­ju Edu­ka­cji za r. szk. 2014/15 (07.09.2015 […]