Kategoria: Kontakt z urzędem

22 listopada 2015

Dane adresowe Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch al. IX Wie­ków Kielc 3, budy­nek C-1 (II pię­tro) 25–516 Kiel­ce tel. (41) 342–16–34 fax (41) 344–88–83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl tele­fon inter­wen­cyj­ny na okres waka­cji: 0–884–346–486 Elek­tro­nicz­na Skrzyn­ka Podaw­cza ePU­AP oraz wymo­gi dla doku­men­tów elek­tro­nicz­ny­ch  

19 października 2015

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wzór urzę­do­we­go logo­ty­pu Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty (z wize­run­kiem orła bia­łe­go) do pobra­nia w nastę­pu­ją­cy­ch for­ma­ta­ch: EPS (Encap­su­la­ted Post­Script) SVG (Sca­la­ble Vec­tor Gra­phics) PNG (Por­ta­ble Network Gra­phics) AI (Ado­be Illu­stra­tor Artwork) Wzór logo­ty­pu Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch do pobra­nia w nastę­pu­ją­cy­ch for­ma­ta­ch: EPS (Encap­su­la­ted Post­Script) SVG (Sca­la­ble Vec­tor Gra­phics) PNG (Por­ta­ble Network Gra­phics) AI (Ado­be Illu­stra­tor […]

28 kwietnia 2011

Adresy administracji publicznej

Insty­tu­cje oświa­to­we: Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej: www.men.gov.pl Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na: www.cke.edu.pl Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji: www.ore.edu.pl Kra­jo­wy Ośro­dek Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej i Usta­wicz­nej: www.koweziu.edu.pl Okrę­go­wa Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na w Łodzi: www.komisja.pl Kura­to­ria oświa­ty: woje­wódz­two dol­no­ślą­skie: www.kuratorium.wroclaw.pl woje­wódz­two kujaw­sko-pomor­skie: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl woje­wódz­two lubel­skie: www.kuratorium.lublin.pl woje­wódz­two lubu­skie: www.ko-gorzow.edu.pl woje­wódz­two łódz­kie: www.kuratorium.lodz.pl woje­wódz­two mało­pol­skie: www.kuratorium.krakow.pl woje­wódz­two mazo­wiec­kie: www.kuratorium.waw.pl woje­wódz­two opol­skie: www.kuratorium.opole.pl woje­wódz­two pod­kar­pac­kie: www.ko.rzeszow.pl woje­wódz­two pod­la­skie: www.kuratorium.bialystok.pl woje­wódz­two […]