Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

20 lutego 2017

Ogólnopolski Konkurs Eksperyment  Łańcuchowy pod hasłem „Fizyka wszędzie styka!”

Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski  zapra­sza do udzia­łu w V edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Eks­pe­ry­ment Łań­cu­cho­wy pod hasłem „Fizy­ka wszę­dzie sty­ka!”. Finał kon­kur­su odbę­dzie   się 27 maja 2017 roku w Kra­ko­wie. Głów­nym zada­niem uczest­ni­ków kon­kur­su jest skon­stru­owa­nia urzą­dze­nia, w któ­rym wyko­rzy­sta­nie zja­wi­sk fizycz­ny­ch pozwo­li na prze­trans­por­to­wa­nie meta­lo­wej kul­ki. Celem kon­kur­su jest zachę­ce­nie uczniów do wyko­rzy­sta­nia zaba­wy i twór­czo­ści w […]

20 lutego 2017

VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cy­ch nr 29 w Kiel­ca­ch we współ­pra­cy z Kie­lec­kim Ochot­ni­czym Szwa­dro­nem Kawa­le­rii oraz Woje­wódz­kim Domem Kul­tu­ry w Kiel­ca­ch ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w szó­stej edy­cji Mię­dzysz­kol­ne­go Tur­nie­ju Pocz­tów Sztan­da­ro­wy­ch, któ­re­mu corocz­nie patro­nu­ją: Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej, Woje­wo­da Świę­to­krzy­ski, Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go, Sta­ro­sta Kie­lec­ki oraz Pre­zy­dent Mia­sta Kiel­ce. Nad­rzęd­nym […]

20 lutego 2017

II Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Sing a Song”

Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry zapra­sza do udzia­łu w II Kon­kur­sie Pio­sen­ki Anglo­ję­zycz­nej „Sing a Song”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca br. w Gale­rii „Ślad” MDK, ul. Kozia 10a. Adre­sa­ta­mi kon­kur­su są woka­li­ści w wie­ku 9–20 lat, repre­zen­tu­ją­cy świę­to­krzy­skie szko­ły, domy kul­tu­ry, klu­by, pla­ców­ki wycho­wa­nia pozasz­kol­ne­go oraz oso­by indy­wi­du­al­ne. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej: http://mdkkielce.pl/

17 lutego 2017

II etap wojewódzki IX Olimpiady Ogólnopolskiej „Myśli Jana Pawła II”

  Ucznio­wie zakwa­li­fi­ko­wa­ni do eta­pu woje­wódz­kie­go Lp. Imię i nazwi­sko Szko­ła 1. Nata­lia Chle­wic­ka Gim­na­zjum w Zespo­le Szkół im. Jana Paw­ła II w Mnio­wie   2. Patry­cja Pacak 3. Aga­ta Boryń­ska 4. Kin­ga Bator Publicz­ne Gim­na­zjum Samo­rzą­do­we im. Nobli­stów Pol­ski­ch w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej     Ter­min i miej­sce orga­ni­za­cji II eta­pu Olim­pia­dy: 27 kwiet­nia 2017 […]

17 lutego 2017

6. edycja konkursu „Energia Młodych”

„Ener­gia Mło­dy­ch” – to już szó­sta edy­cja ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su (wcze­śniej orga­ni­zo­wa­ne­go pod hasłem „ENERGIA Przy­szło­ści”). Orga­ni­za­tor Ener­ga SA zapra­sza uczniów do zmie­rze­nia się z tema­tem „E‐mobilność w mojej gmi­nie. Wizja roku 2030”. Pra­ce kon­kur­so­we moż­na prze­sy­łać do 15 mar­ca 2017 r. W kon­kur­sie mogą wziąć udział zespo­ły skła­da­ją­ce się z trzech uczniów pod opie­ką nauczy­cie­la. Każ­da […]

17 lutego 2017

III Ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Reali­zo­wa­ny po raz trze­ci ogól­no­pol­ski kon­kurs recy­ta­tor­ski „W krę­gu poezji lagro­wej więź­nia­rek KL Ravens­brück” jest spo­so­bem na odda­nie hoł­du ofia­rom zamor­do­wa­nym w nie­miec­kim nazi­stow­skim KL Ravens­brück oraz oca­la­łym byłym więź­niom tego obo­zu. Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su są Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej, Sto­wa­rzy­sze­nie „Rodzi­na były­ch więź­nia­rek nie­miec­kie­go nazi­stow­skie­go obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go KL Ravens­brück” oraz Mia­sto Ruda Ślą­ska. Kon­kurs adre­so­wa­ny jest […]

15 lutego 2017

Konkurs fotograficzny „Piękna Świętokrzyska Wieś”

Muzeum Wsi Kie­lec­kiej w Tokar­ni oraz Por­tal Tury­stycz­ny „Cudze­chwa­li­cie” orga­ni­zu­je kon­kurs foto­gra­ficz­ny pt. „Pięk­na Świę­to­krzy­ska Wieś”  dla uczniów szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjal­ny­ch oraz ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Załącz­ni­ki Regu­la­min kon­kur­su Data: 2017-02-15, roz­miar: 855 KB

13 lutego 2017

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Sza­now­ni Pań­stwo, Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch do udzia­łu w Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży: „25 lat Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej – Pro­fe­sjo­nal­ni, Spraw­ni, Pomoc­ni”, któ­re­go głów­nym  orga­ni­za­to­rem  Komen­dant Głów­ny Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej – Szef Obro­ny Cywil­nej Kra­ju. Kon­kurs ma na celu przed­sta­wie­nie Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w sze­ro­kim spek­trum dzia­łań ratow­ni­czo – […]

10 lutego 2017

XVIII edycja konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko geologiczne wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Geologiczne barwy Ziemi”

Jest to kon­kurs adre­so­wa­ny do uczniów szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch (kon­kurs wie­dzy) oraz uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wy­ch (kon­kurs pla­stycz­ny). W tym roku Kon­kurs geo­lo­gicz­no-śro­do­wi­sko­wy, orga­ni­zo­wa­ny przez Pań­stwo­wy Insty­tut Geo­lo­gicz­ny Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy, „Nasza Zie­mia śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze wczo­raj, dziś i jutro…” odby­wa się pod hasłem „Geo­lo­gicz­ne bar­wy Zie­mi”. Kon­kurs ten obej­mu­je obsza­rem całą Pol­skę, a […]

10 lutego 2017

44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017

Kie­lec­ki Festi­wal Har­cer­ski to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie. W pro­gra­mie znaj­du­ją się prze­glą­dy oraz warsz­ta­ty arty­stycz­ne pro­wa­dzo­ne przez uzna­ny­ch peda­go­gów i instruk­to­rów arty­stycz­ny­ch. W trak­cie Festi­wa­lu odby­wa­ją się licz­ne kon­cer­ty na kie­lec­kim Ryn­ku, któ­re sta­no­wą wspa­nia­łą moż­li­wo­ść pre­zen­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści, a tak­że dwa inter­dy­scy­pli­nar­ne wido­wi­ska arty­stycz­ne reali­zo­wa­ne w Amfi­te­atrze „Kadziel­nia” w Kiel­ca­ch dla publicz­no­ści liczą­cej 5000 osób. […]