Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

16 stycznia 2017

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”

Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr IX im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go we Wro­cła­wiu zapra­sza do udzia­łu VII edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su „Il Bel Paese”. Kon­kurs „Il Bel Paese” jest skie­ro­wa­ny do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch uczą­cy­ch się języ­ka wło­skie­go w szko­le lub pry­wat­nie oraz inte­re­su­ją­cy­ch się Wło­cha­mi. VII edy­cja kon­kur­su odbę­dzie się 10 mar­ca, a finał w kwiet­niu 2017 roku. Załącz­ni­ki Regu­la­min kon­kur­su […]

13 stycznia 2017

XXIII Ogólnopolski Festiwalu Pieśni o Morzu

XXIII odsło­na Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Pie­śni o Morzu odbę­dzie się w dnia­ch 21–22 kwiet­nia 2017 r. w Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej – Wej­he­row­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry w Wej­he­ro­wie. Załącz­ni­ki Zapro­sze­nie na XXIII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Pie­śni o Morzu. pdf Data: 2017-01-13, roz­miar: 2 MB Kar­ta zgło­sze­nia XXIII OFPoM. pdf Data: 2017-01-13, roz­miar: 139 KB Regu­la­min XXIII OFPoM 2017. pdf Data: 2017-01-13, roz­miar: […]

13 stycznia 2017

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną

W dniu 22 grud­nia 2016 r. w Cen­trum Języ­ka Portugalskiego/Camões nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie VII edy­cji kon­kur­su na naj­cie­kaw­szą pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną, któ­ry został ogło­szo­ny pod hasłem: Rze­ki Por­tu­ga­lii.  Na kon­kurs nade­sła­no 148 pre­zen­ta­cji ze szkół gim­na­zjal­ny­chi ponad­gim­na­zjal­ny­ch z całej Pol­ski. Komi­sja kon­kur­so­wa posta­no­wi­ła wyróż­nić nastę­pu­ją­cy­ch uczest­ni­ków: Szko­ły gim­na­zjal­ne: I miej­sce Szy­mon Miel­cza­rek Publicz­ne Gim­na­zjum nr 9 w Zespo­le Szkół z […]

11 stycznia 2017

XXVII Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

Pol­ski Komi­tet Olim­pij­ski przed­sta­wia regu­la­min „XXVII ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su na opo­wia­da­nie o tema­ty­ce olim­pij­skiej im. Jana Paran­dow­skie­go”. Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla osób fizycz­ny­ch będą­cy­ch ucznia­mi szkół pod­sta­wo­wy­ch (klas IV – VI) i gim­na­zjów z sie­dzi­bą na tery­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej. Opo­wia­da­nia nale­ży wysłać do dnia 4 kwiet­nia 2017 r. Opo­wia­da­nia dorę­czo­ne po tej dacie nie będą bra­ły udzia­łu w Kon­kur­sie. Do pobra­nia: Regu­la­min

9 stycznia 2017

Akademia Kodowania Intela – konkurs Internet of Things dla uczniów

Uatrak­cyj­nie­nie szkol­ny­ch badań, zbu­do­wa­nie makie­ty inte­li­gent­ne­go mia­sta lub robo­ta spraw­dza­ją­ce­go obec­no­ść – to tyl­ko nie­któ­re pomy­sły, któ­re mogą zre­ali­zo­wać szko­ły, bio­rąc udział w pierw­szym pol­skim kon­kur­sie IoT dla uczniów – Aka­de­mia Kodo­wa­nia. Kon­kurs wystar­to­wał 15 grud­nia, a jego głów­nym celem jest pobu­dze­nie wyobraź­ni mło­dzie­ży poprzez wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści plat­form stwo­rzo­ny­ch przez fir­mę Intel. Umie­jęt­no­ść pro­gra­mo­wa­nia jest jed­ną […]

5 stycznia 2017

IV Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Peda­go­gicz­na Biblio­te­ka Woje­wódz­ka im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Lubli­nie we współ­pra­cy z Gim­na­zjum nr 1 im. ks. Sta­ni­sła­wa Konar­skie­go w Lubli­nie ogła­sza IV Ogól­no­pol­ski Kon­kurs o ks. Sta­ni­sła­wie Konar­skim „Ksią­dz Sta­ni­sław Konar­ski – nasz współ­cze­sny”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php oraz http://g1.lublin.eu

5 stycznia 2017

Konkurs „Wygraj pakiety książek dla biblioteki”

Kon­kurs dla mło­dzie­ży pole­ga na gru­po­wym przed­sta­wie­niu tema­ty­ki powie­ści mło­dzie­żo­wy­ch End­ga­me Jame­sa Freya. 1000 osób otrzy­ma książ­ki End­ga­me. Wezwa­nie, a 10 naj­lep­szy­ch grup dosta­nie dodat­ko­wo dru­gie i trze­cie tomy, czy­li kom­plet ksią­żek z serii. Szcze­gó­ły: http://endgamepolska.pl/dla-bibliotek/

5 stycznia 2017

„Recycling na miarę. 4 pory roku” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Fun­da­cja VIVE Ser­ce Dzie­ciom wraz z Zespo­łem Pań­stwo­wy­ch Szkół Pla­stycz­ny­ch im. Józe­fa Szer­men­tow­skie­go w Kiel­ca­ch orga­ni­zu­je kon­kurs „Recyc­ling na mia­rę. 4 pory roku”, kie­ro­wa­ny do świę­to­krzy­ski­ch szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjów. Ideą pro­jek­tu jest roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy doty­czą­cej moż­li­wo­ści powtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia mate­ria­łów tek­styl­ny­ch oraz zachę­ce­nie do kre­atyw­ne­go podej­ścia do recyc­lin­gu. Kon­kurs trwa od 12 stycz­nia do 7 […]