Kategoria: Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych

17 lutego 2017

Wyniki II etapu konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych

Załącz­ni­ki Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Huma­ni­stycz­ne­go dla szkół pod­sta­wo­wy­ch Data: 2017-02-17, roz­miar: 82 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Przy­rod­ni­cze­go dla szkół pod­sta­wo­wy­ch Data: 2017-01-26, roz­miar: 73 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Języ­ka Angiel­skie­go dla szkół pod­sta­wo­wy­ch Data: 2017-01-19, roz­miar: 40 KB Wyni­ki II eta­pu kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go dla szkół pod­sta­wo­wy­ch Data: 2017-01-13, roz­miar: 40 KB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki

21 grudnia 2016

Loginy i hasła testowe dla konkursów przedmiotowych.

Aby dobrze przy­go­to­wać się do II eta­pu kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch, któ­re odby­wa­ją się dro­gą on-line przy kom­pu­te­ra­ch w pra­cow­nia­ch szkol­ny­ch, nale­ży wcze­śniej poćwi­czyć i udo­sko­na­lić swo­ją spraw­no­ść tech­nicz­ną. Prze­ka­zu­je­my logi­ny i hasła za pomo­cą któ­ry­ch może­my wej­ść na stro­nę testo­wą naszy­ch kon­kur­sów. Wcho­dzi­my na stro­nę www.iTesty.edu.pl wybie­ra­my login i hasło i ćwi­czy­my. Jeże­li po pra­wi­dło­wym wpi­sa­niu […]

8 grudnia 2016

Informacja dla Szkolnych Komisji Konkursu Humanistycznego

Sza­now­ni Pań­stwo, człon­ko­wie Szkol­ny­ch Komi­sji Kon­kur­su Huma­ni­stycz­ne­go W zada­niu 14. (czę­ści zda­nia) pro­szę uzna­wać, opró­cz wska­za­ny­ch w klu­czu, odpo­wie­dź ucznia okre­śla­ją­cą wyra­że­nie „po policz­ka­ch” jako oko­licz­nik. Uczeń może zatem otrzy­mać łącz­nie 1 punkt za odpo­wie­dź: „mu – dopeł­nie­nie; po policz­ka­ch – dopeł­nie­nie” albo łącz­nie 1 punkt za odpo­wie­dź: „mu – dopeł­nie­nie; po policz­ka­ch – oko­licz­nik”. […]