Kategoria: Konkursy przedmiotowe dla gimnazjów

16 stycznia 2017

Wyniki II etapów konkursów przedmiotowych dla gimnazjum w województwie świętokrzyskim

Załącz­ni­ki Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Języ­ka Pol­skie­go dla gim­na­zjów Data: 2017-01-16, roz­miar: 42 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Języ­ka Nie­miec­kie­go Data: 2017-01-12, roz­miar: 46 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Geo­gra­ficz­ne­go dla gim­na­zjów Data: 2017-01-11, roz­miar: 84 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Języ­ka Rosyj­skie­go dla gim­na­zjów Data: 2017-01-11, roz­miar: 31 KB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki

16 stycznia 2017

WAŻNE! Do dyrektorów szkół. Informacja dotycząca przebiegu II etapu XIV Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Każ­dy uczeń przy­stę­pu­ją­cy do II eta­pu XIV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Che­micz­ne­go ma mieć zapew­nio­ny układ okre­so­wy pier­wiast­ków, tabe­lę roz­pusz­czal­no­ści oraz sze­reg elek­tro­che­micz­ny meta­li. Za przy­go­to­wa­nie odpo­wie­dzial­na jest szko­ła. W załącz­ni­ku znaj­du­je się plik (che­mia-tabli­ce), któ­ry zawie­ra wyma­ga­ne pomo­ce. Pro­szę o ich wydru­ko­wa­nie dla każ­de­go ucznia przy­stę­pu­ją­ce­go do kon­kur­su. Joan­na Kim­la dorad­ca meto­dycz­ny che­mii Załącz­ni­ki che­mia-tabli­ce Data: […]

5 stycznia 2017

Miejsca Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych

Woje­wódz­ka Komi­sja Kon­kur­so­wa infor­mu­je, że miej­scem, w któ­rym odby­wa się II etap  każ­de­go Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go dla każ­de­go ucznia jest jego wła­sna szko­ła. Dyrek­tor każ­dej szko­ły, któ­ra zgło­si­ła uczniów do II eta­pu kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch orga­ni­zu­je w swo­jej szko­le dla tych uczniów Komi­sję Kon­kur­so­wą wyzna­cza­jąc odpo­wied­nie pomiesz­cze­nie tyl­ko do tego celu. Komi­sje Kon­kur­so­we powo­ły­wa­ne przez Dyrek­to­ra szko­ły powin­ny […]

4 stycznia 2017

Listy uczniów zakwalifikowanych do II etapów konkursów przedmiotowych dla gimnazjum w województwie świętokrzyskim

Załącz­ni­ki Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go Data: 2017-01-04, roz­miar: 924 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su infor­ma­tycz­ne­go (aktu­ali­za­cja) Data: 2017-01-04, roz­miar: 271 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su języ­ka fran­cu­skie­go Data: 2017-01-04, roz­miar: 219 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su języ­ka rosyj­skie­go Data: 2017-01-03, roz­miar: 279 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch […]

21 grudnia 2016

Loginy i hasła testowe dla konkursów przedmiotowych.

Aby dobrze przy­go­to­wać się do II eta­pu kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch, któ­re odby­wa­ją się dro­gą on-line przy kom­pu­te­ra­ch w pra­cow­nia­ch szkol­ny­ch, nale­ży wcze­śniej poćwi­czyć i udo­sko­na­lić swo­ją spraw­no­ść tech­nicz­ną. Prze­ka­zu­je­my logi­ny i hasła za pomo­cą któ­ry­ch może­my wej­ść na stro­nę testo­wą naszy­ch kon­kur­sów. Wcho­dzi­my na stro­nę www.iTesty.edu.pl wybie­ra­my login i hasło i ćwi­czy­my. Jeże­li po pra­wi­dło­wym wpi­sa­niu […]

16 listopada 2016

Terminarz konkursów przedmiotowych dla szkół w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017

Woje­wódz­ka Komi­sja Kon­kur­so­wa wita całą spo­łecz­no­ść szkol­ną bio­ra­cą udział w kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch dla szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świe­to­krzy­skie­go. Przed­sta­wia­my ter­mi­na­rz kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch w roku szkol­nym 2016/2017. Do pobra­nia: Ter­mi­na­rz kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch w roku szkol­nym 2016/2017 (16.11.2016 – 0,15MB)

13 października 2016

Regulaminy Konkursów Przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Do pobra­nia: Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su fizycz­ne­go (19.09.2016 – 0,28MB) Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su che­micz­ne­go (19.09.2016 – 0,30MB) Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go (19.09.2016 – 0,20MB) Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su języ­ka rosyj­skie­go (19.09.2016 – 0,27MB) Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su języ­ka pol­skie­go (19.09.2016 – 0,24MB) Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su języ­ka angiel­skie­go (19.09.2016 – 0,33MB) Regu­la­min woje­wódz­kie­go kon­kur­su infor­ma­tycz­ne­go (19.09.2016 – 0,20MB) Regu­la­min […]

11 października 2016

Ważna informacja w sprawie konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów województwa świętokrzyskiego

Ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie uczniów kon­kur­sem przed­mio­to­wym z języ­ka fran­cu­skie­go , Woje­wódz­ka Komi­sja Kon­kur­so­wa infor­mu­je, że w roku szkol­nym 2016/2017 odbę­dzie się na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go I Woje­wódz­ki Kon­kurs Języ­ka Fran­cu­skie­go dla uczniów szkół gim­na­zjal­ny­ch. Kon­kurs będzie prze­pro­wa­dzo­ny na zasa­da­ch okre­ślo­ny­ch w Regu­la­mi­nie Ogól­nym Kon­kur­sów Przed­mio­to­wy­ch dla szkół gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w roku szkol­nym […]

26 września 2016

WAŻNE! Informacje dotyczące przygotowania uczniów gimnazjów do konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Gim­na­zjów z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zapra­szam nauczy­cie­li przy­go­to­wu­ją­cy­ch uczniów do udzia­łu w Woje­wódz­ki­ch Kon­kur­sa­ch Przed­mio­to­wy­ch dla uczniów gim­na­zjów z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go na bez­płat­ne spo­tka­nia, w rama­ch któ­ry­ch prze­ka­zy­wa­ne będą wytycz­ne do pra­cy z ucznia­mi. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w Samo­rzą­do­wym Ośrod­ku Doradz­twa Meto­dycz­ne­go i Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch ul. Mar­szał­ka J. Pił­sud­skie­go 42. […]