Kategoria: Konkursy przedmiotowe dla gimnazjów

17 lutego 2017

Zmiana terminu  etapu  ustnego dla Konkursu Języka Angielskiego i Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych

Woje­wódz­ka  Komi­sja  Kon­kur­so­wa infor­mu­je, że ze wzglę­du na  licz­ne proś­by ze stro­ny uczest­ni­ków kon­kur­sów, któ­rym pokry­wa­ją się  ter­mi­ny  eta­pu ust­ne­go z inny­mi  wcze­śniej usta­lo­ny­mi waż­ny­mi   dla nich wyda­rze­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi nastą­pi­ła zmia­na   ter­mi­nu  eta­pu ust­ne­go dla: Kon­kur­su Języ­ka Nie­miec­kie­go – etap ust­ny odbę­dzie się w dniu  16 mar­ca 2017 r. Kon­kur­su Języ­ka Angiel­skie­go – etap ust­ny odbę­dzie się […]

14 lutego 2017

„Informacje dla uczestników III etapu konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów.»

Załącz­ni­ki Infor­ma­cja dla uczest­ni­ków III eta­pu kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch dla gim­na­zja­li­stów Data: 2017-02-14, roz­miar: 101 KB Miej­sca III eta­pów kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch dla gim­na­zja­li­stów Data: 2017-02-14, roz­miar: 229 KB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki

27 stycznia 2017

Wyniki II etapów konkursów przedmiotowych dla gimnazjum w województwie świętokrzyskim

Załącz­ni­ki Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Infor­ma­tycz­ne­go Data: 2017-01-27, roz­miar: 32 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Języ­ka Rosyj­skie­go Data: 2017-01-26, roz­miar: 69 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go Data: 2017-01-26, roz­miar: 122 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Bio­lo­gicz­ne­go Data: 2017-01-25, roz­miar: 99 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Języ­ka Fran­cu­skie­go Data: 2017-01-25, roz­miar: 23 KB Wyni­ki II eta­pu Kon­kur­su Histo­rycz­ne­go Data: 2017-01-25, […]

16 stycznia 2017

WAŻNE! Do dyrektorów szkół. Informacja dotycząca przebiegu II etapu XIV Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Każ­dy uczeń przy­stę­pu­ją­cy do II eta­pu XIV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Che­micz­ne­go ma mieć zapew­nio­ny układ okre­so­wy pier­wiast­ków, tabe­lę roz­pusz­czal­no­ści oraz sze­reg elek­tro­che­micz­ny meta­li. Za przy­go­to­wa­nie odpo­wie­dzial­na jest szko­ła. W załącz­ni­ku znaj­du­je się plik (che­mia-tabli­ce), któ­ry zawie­ra wyma­ga­ne pomo­ce. Pro­szę o ich wydru­ko­wa­nie dla każ­de­go ucznia przy­stę­pu­ją­ce­go do kon­kur­su. Joan­na Kim­la dorad­ca meto­dycz­ny che­mii Załącz­ni­ki che­mia-tabli­ce Data: […]

5 stycznia 2017

Miejsca Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych

Woje­wódz­ka Komi­sja Kon­kur­so­wa infor­mu­je, że miej­scem, w któ­rym odby­wa się II etap  każ­de­go Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go dla każ­de­go ucznia jest jego wła­sna szko­ła. Dyrek­tor każ­dej szko­ły, któ­ra zgło­si­ła uczniów do II eta­pu kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch orga­ni­zu­je w swo­jej szko­le dla tych uczniów Komi­sję Kon­kur­so­wą wyzna­cza­jąc odpo­wied­nie pomiesz­cze­nie tyl­ko do tego celu. Komi­sje Kon­kur­so­we powo­ły­wa­ne przez Dyrek­to­ra szko­ły powin­ny […]

4 stycznia 2017

Listy uczniów zakwalifikowanych do II etapów konkursów przedmiotowych dla gimnazjum w województwie świętokrzyskim

Załącz­ni­ki Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go Data: 2017-01-04, roz­miar: 924 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su infor­ma­tycz­ne­go (aktu­ali­za­cja) Data: 2017-01-04, roz­miar: 271 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su języ­ka fran­cu­skie­go Data: 2017-01-04, roz­miar: 219 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do II eta­pu kon­kur­su języ­ka rosyj­skie­go Data: 2017-01-03, roz­miar: 279 KB Lista uczniów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch […]

21 grudnia 2016

Loginy i hasła testowe dla konkursów przedmiotowych.

Aby dobrze przy­go­to­wać się do II eta­pu kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch, któ­re odby­wa­ją się dro­gą on-line przy kom­pu­te­ra­ch w pra­cow­nia­ch szkol­ny­ch, nale­ży wcze­śniej poćwi­czyć i udo­sko­na­lić swo­ją spraw­no­ść tech­nicz­ną. Prze­ka­zu­je­my logi­ny i hasła za pomo­cą któ­ry­ch może­my wej­ść na stro­nę testo­wą naszy­ch kon­kur­sów. Wcho­dzi­my na stro­nę www.iTesty.edu.pl wybie­ra­my login i hasło i ćwi­czy­my. Jeże­li po pra­wi­dło­wym wpi­sa­niu […]

16 listopada 2016

Terminarz konkursów przedmiotowych dla szkół w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017

Woje­wódz­ka Komi­sja Kon­kur­so­wa wita całą spo­łecz­no­ść szkol­ną bio­ra­cą udział w kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch dla szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świe­to­krzy­skie­go. Przed­sta­wia­my ter­mi­na­rz kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch w roku szkol­nym 2016/2017. Do pobra­nia: Ter­mi­na­rz kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch w roku szkol­nym 2016/2017 (16.11.2016 – 0,15MB)