Kategoria: Bezpłatne spotkania organizowane przez zewnętrzne organizacje

17 lutego 2017

Spotkanie „Tajne oblicza Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej”

Dele­ga­tu­ra IPN w Kiel­ca­ch zapra­sza na spo­tka­nie z dok­to­rem Pio­trem Gon­tar­czy­kiem 21 lute­go 2017 r., o godz. 17.00 do „Przy­stan­ku Histo­ria” przy ul. War­szaw­ska 5. W cyklu „Kło­po­ty z histo­rią” roz­ma­wiać będzie­my o taj­nym obli­czu Pol­skiej Par­tii Robot­ni­czej, Gwar­dii Ludo­wej i Armii Ludo­wej. „Taj­ne obli­cza Pol­skiej Par­tii Robot­ni­czej, Gwar­dii Ludo­wej i Armii Ludo­wej” spo­tka­nie z […]

25 stycznia 2017

Dzień Matematyki

Sto­wa­rzy­sze­nie Dosko­na­le­nia i Roz­wo­ju 4im­pro­ve zapra­sza szko­ły do bez­płat­ne­go udzia­łu w obcho­da­ch Dnia Mate­ma­ty­ki. Zain­te­re­so­wa­nym szko­łom orga­ni­za­tor udo­stęp­nia mate­ria­ły do prze­pro­wa­dze­nia Tur­nie­ju Mate­ma­tycz­ne­go. Celem orga­ni­za­to­ra jest zain­te­re­so­wa­nie uczniów mate­ma­ty­ką i poka­za­nie, że mate­ma­ty­ka rze­czy­wi­ście ist­nie­je w każ­dej dzie­dzi­nie życia. Wię­cej infor­ma­cji oraz zapi­sy na stro­nie orga­ni­za­to­ra.

24 stycznia 2017

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprasza na pierwszą edycję „Ferii zimowych z historią w tle”

Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” w Kiel­ca­ch zapra­sza na pierw­szą edy­cję „Ferii zimo­wy­ch z histo­rią w tle”, czy­li bez­płat­ne zaję­cia dla uczniów szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch. Na zaję­cia skła­da­ją się warsz­ta­ty „Sym­bo­le Naro­do­we” (adre­so­wa­ne do uczniów szkół pod­sta­wo­wy­ch) oraz „W kra­inie PRL: kon­sty­tu­cja a codzien­no­ść” (adre­so­wa­ne do uczniów szkół gim­na­zjal­ny­ch). Ich celem jest prze­ka­za­nie uczniom […]

4 stycznia 2017

Akademia Twórczej Dydaktyki

Uwa­ga! Pro­po­zy­cja dla Nauczy­cie­li i Uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Cele przed­się­wzię­cia: zapo­zna­nie nauczy­cie­li z naj­now­szy­mi osią­gnię­cia­mi w dzie­dzi­na­ch nauk psy­cho­lo­gicz­ny­ch, peda­go­gicz­ny­ch, meto­dycz­ny­ch i infor­ma­tycz­ny­ch w celu dosto­so­wa­nia edu­ka­cji do potrzeb współ­cze­sne­go ucznia, zasto­so­wa­nie naj­now­szy­ch „odkryć i zdo­by­czy” w ww. obsza­ra­ch w prak­ty­ce szkol­nej, pro­fe­sjo­nal­ne wspie­ra­nie szkół i nauczy­cie­li we wpro­wa­dza­niu zmian w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch oraz […]

20 grudnia 2016

Konferencja promująca projekt „Informatyka Specjalnością Młodych Polaków”

Fun­da­cja Roz­wo­ju Infor­ma­ty­ki zapra­sza nauczy­cie­li oraz uczniów zain­te­re­so­wa­ny­ch infor­ma­ty­ką oraz chcą­cy­ch roz­wi­jać się w tym kie­run­ku na kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się dnia 19. grud­nia br na Poli­tech­ni­ce Świę­to­krzy­skiej. Będzie to oka­zja do bliż­sze­go zapo­zna­nia się z dzia­ła­nia­mi w rama­ch pro­jek­tu ISM­Pol. Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na tak­że usły­szeć o inte­re­su­ją­cy­ch fak­ta­ch z infor­ma­ty­ki, w przy­ja­znej atmos­fe­rze poroz­ma­wiać […]

8 grudnia 2016

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

W związ­ku z reali­za­cją kolej­ny­ch dzia­łań w pro­jek­cie poza­kon­kur­so­wym „Opra­co­wa­nie instru­men­tów do pro­wa­dze­nia dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej”, reali­zo­wa­nym w rama­ch PO WER, Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji zapra­sza do udzia­łu w spo­tka­niu infor­ma­cyj­no-kon­sul­ta­cyj­nym skie­ro­wa­nym do pra­cow­nic­ków porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch, spe­cja­li­stów z pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li, spe­cja­li­stów i eks­per­tów zwią­za­ny­ch z pomo­cą psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną. W cza­sie spo­tka­nia pod­ję­te zosta­ną nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia: Mode­lo­wy zestaw narzę­dzi dia­gno­stycz­ny­ch TROS-KA – obszar […]

14 listopada 2016

Konferencja „Transplantacja – jestem na Tak. Program edukacyjny dla szkół”

Świę­to­krzy­skie Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li, Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­ska Unia Medy­cy­ny Trans­plan­ta­cyj­nej oraz Wydział Lekar­ski i Nauk o Zdro­wiu Uni­wer­sy­te­tu Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­ca­ch zapra­sza­ją dyrek­to­rów szkół, peda­go­gów, nauczy­cie­li bio­lo­gii, wycho­waw­ców, kate­che­tów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch i gim­na­zjów oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na kon­fe­ren­cję „Trans­plan­ta­cja – jestem na Tak. Pro­gram edu­ka­cyj­ny dla szkół”. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się 17 listo­pa­da 2016 roku […]

14 listopada 2016

Konferencja „Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój”

Fun­da­cja Dbam o Mój Z@sięg oraz Pre­zy­dent Mia­sta Gdy­ni Woj­cie­ch Szczu­rek we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem Gdań­skim i Pomor­skim Kura­to­rem Oświa­ty ser­decz­nie zapra­sza­ją do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji pt. „Mobil­no­ść w sie­ci. Rela­cje. Bez­pie­czeń­stwo. Roz­wój”, któ­ra odbę­dzie się w dnia­ch 1–3 grud­nia w Pomor­skim Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­nym Gdy­nia. Kon­fe­ren­cja poświę­co­na jest tema­to­wi urzą­dzeń mobil­ny­ch w kon­tek­ście ich bez­piecz­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go użyt­ko­wa­nia, roz­wo­ju oraz wpły­wu na kształ­to­wa­ne rela­cje i wię­zi mię­dzy­ludz­kie. Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne […]