Kategoria: Bezpłatne spotkania organizowane przez zewnętrzne organizacje

4 stycznia 2017

Akademia Twórczej Dydaktyki

Uwa­ga! Pro­po­zy­cja dla Nauczy­cie­li i Uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Cele przed­się­wzię­cia: zapo­zna­nie nauczy­cie­li z naj­now­szy­mi osią­gnię­cia­mi w dzie­dzi­na­ch nauk psy­cho­lo­gicz­ny­ch, peda­go­gicz­ny­ch, meto­dycz­ny­ch i infor­ma­tycz­ny­ch w celu dosto­so­wa­nia edu­ka­cji do potrzeb współ­cze­sne­go ucznia, zasto­so­wa­nie naj­now­szy­ch „odkryć i zdo­by­czy” w ww. obsza­ra­ch w prak­ty­ce szkol­nej, pro­fe­sjo­nal­ne wspie­ra­nie szkół i nauczy­cie­li we wpro­wa­dza­niu zmian w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch oraz […]

20 grudnia 2016

Konferencja promująca projekt „Informatyka Specjalnością Młodych Polaków”

Fun­da­cja Roz­wo­ju Infor­ma­ty­ki zapra­sza nauczy­cie­li oraz uczniów zain­te­re­so­wa­ny­ch infor­ma­ty­ką oraz chcą­cy­ch roz­wi­jać się w tym kie­run­ku na kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się dnia 19. grud­nia br na Poli­tech­ni­ce Świę­to­krzy­skiej. Będzie to oka­zja do bliż­sze­go zapo­zna­nia się z dzia­ła­nia­mi w rama­ch pro­jek­tu ISM­Pol. Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na tak­że usły­szeć o inte­re­su­ją­cy­ch fak­ta­ch z infor­ma­ty­ki, w przy­ja­znej atmos­fe­rze poroz­ma­wiać […]

8 grudnia 2016

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

W związ­ku z reali­za­cją kolej­ny­ch dzia­łań w pro­jek­cie poza­kon­kur­so­wym „Opra­co­wa­nie instru­men­tów do pro­wa­dze­nia dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej”, reali­zo­wa­nym w rama­ch PO WER, Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji zapra­sza do udzia­łu w spo­tka­niu infor­ma­cyj­no-kon­sul­ta­cyj­nym skie­ro­wa­nym do pra­cow­nic­ków porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch, spe­cja­li­stów z pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li, spe­cja­li­stów i eks­per­tów zwią­za­ny­ch z pomo­cą psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną. W cza­sie spo­tka­nia pod­ję­te zosta­ną nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia: Mode­lo­wy zestaw narzę­dzi dia­gno­stycz­ny­ch TROS-KA – obszar […]

14 listopada 2016

Konferencja „Transplantacja – jestem na Tak. Program edukacyjny dla szkół”

Świę­to­krzy­skie Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li, Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­ska Unia Medy­cy­ny Trans­plan­ta­cyj­nej oraz Wydział Lekar­ski i Nauk o Zdro­wiu Uni­wer­sy­te­tu Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­ca­ch zapra­sza­ją dyrek­to­rów szkół, peda­go­gów, nauczy­cie­li bio­lo­gii, wycho­waw­ców, kate­che­tów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch i gim­na­zjów oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na kon­fe­ren­cję „Trans­plan­ta­cja – jestem na Tak. Pro­gram edu­ka­cyj­ny dla szkół”. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się 17 listo­pa­da 2016 roku […]

14 listopada 2016

Konferencja „Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój”

Fun­da­cja Dbam o Mój Z@sięg oraz Pre­zy­dent Mia­sta Gdy­ni Woj­cie­ch Szczu­rek we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem Gdań­skim i Pomor­skim Kura­to­rem Oświa­ty ser­decz­nie zapra­sza­ją do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji pt. „Mobil­no­ść w sie­ci. Rela­cje. Bez­pie­czeń­stwo. Roz­wój”, któ­ra odbę­dzie się w dnia­ch 1–3 grud­nia w Pomor­skim Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­nym Gdy­nia. Kon­fe­ren­cja poświę­co­na jest tema­to­wi urzą­dzeń mobil­ny­ch w kon­tek­ście ich bez­piecz­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go użyt­ko­wa­nia, roz­wo­ju oraz wpły­wu na kształ­to­wa­ne rela­cje i wię­zi mię­dzy­ludz­kie. Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne […]

3 listopada 2016

Kursokonferencja „Akademia Piłkarska Grassroots”

Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej, Świę­to­krzy­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej oraz Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch, pra­gną ser­decz­nie zapro­sić wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch szko­le­niem pił­kar­skim dzie­ci i mło­dzie­ży na kur­so­kon­fe­ren­cję „Aka­de­mia Pił­kar­ska Gras­sro­ots”, któ­ra odbę­dzie się w dniu 7 grud­nia 2016 r. (śro­da) w Opa­to­wie – Zespół Szkół nr 2; Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. B. Gło­wac­kie­go, ul. Sem­po­łow­skiej 1. „Aka­de­mia Pił­kar­ska Gras­sro­ots” […]

3 listopada 2016

Warsztaty edukacyjne „Nowe widnokręgi – Zrozumieć media”

Zarząd Tere­no­we­go Biu­ra Radia Mary­ja (TBRM) przy Para­fii Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Kiel­ca­ch ser­decz­nie zapra­sza mło­dzież szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch (szcze­gól­nie z klas dru­gi­ch i trze­ci­ch) na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne „Nowe wid­no­krę­gi – Zro­zu­mieć media”, któ­re odbę­dą się 18 listo­pa­da 2016 roku w Woje­wódz­kim Domu Kul­tu­ry im. J. Pił­sud­skie­go w Kiel­ca­ch od godz. 9.00 do 14.00. Warsz­ta­ty będą pro­wa­dzo­ne nie­od­płat­nie […]

3 listopada 2016

Regionalne Spotkania Informacyjne Erasmus+

Sto­wa­rzy­sze­nie na Rze­cz Kobiet „Vic­to­ria” zapra­sza do udzia­łu w Regio­nal­ny­ch Spo­tka­nia­ch Infor­ma­cyj­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim w rama­ch pro­gra­mu Era­smus+ z: Sek­to­ra Mło­dzież Sek­to­ra Kształ­ce­nia i szko­le­nia Zawo­do­we­go (VET) Spo­tka­nia odbę­dą się w dniu 17 listo­pa­da 2016r. (czwar­tek) od godz. 10.00 do 15.00 w Bur­sie Szkol­nej w San­do­mie­rzu, ul. Woj­ska Pol­skie­go 22. Spo­tka­nia Infor­ma­cyj­ne skie­ro­wa­ne są do pla­có­wek […]