Kategoria: BIP: Kierownictwo i pracownicy

22 listopada 2015

Dane adresowe Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch al. IX Wie­ków Kielc 3, budy­nek C-1 (II pię­tro) 25–516 Kiel­ce tel. (41) 342–16–34 fax (41) 344–88–83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl tele­fon inter­wen­cyj­ny na okres waka­cji: 0–884–346–486 Elek­tro­nicz­na Skrzyn­ka Podaw­cza ePU­AP oraz wymo­gi dla doku­men­tów elek­tro­nicz­ny­ch