Kategoria: Innowacje pedagogiczne

2 września 2016

Pilotaż programowania – informacja MEN dotycząca składania dokumentacji.

Zgło­sze­nie do pilo­ta­żu – doku­men­ta­cja. W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi ze stro­ny szkół doty­czą­cy­mi moż­li­wo­ści wzię­cia udzia­łu w pilo­ta­żu, infor­mu­je­my, że ter­min prze­sła­nia kom­ple­tu doku­men­ta­cji do wła­ści­wy­ch kura­to­rów upły­wa 15 wrze­śnia 2016 r. Do koń­ca sierp­nia nale­ża­ło zgło­sić chęć wzię­cia udzia­łu w pilo­ta­żu, bez koniecz­no­ści prze­sła­nia kom­ple­tu doku­men­ta­cji. Szko­ły, któ­re tego jesz­cze nie zro­bi­ły a […]

18 marca 2016

Informacje o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego

Szcze­gó­ło­wy­ch infor­ma­cji udzie­la wizy­ta­tor Anna Oba­ra tel. 41 342 16 27 anna.obara@kuratorium.kielce.pl

29 lutego 2012

Komunikat dotyczący nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem 1 wrze­śnia 2011 r. weszła w życie nowe­li­za­cja Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 9 kwiet­nia 2002 r. w spra­wie warun­ków pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści inno­wa­cyj­nej i eks­pe­ry­men­tal­nej przez publicz­ne szko­ły i pla­ców­ki (Dz. U. Nr 56, poz. 506). W związ­ku z powyż­szym § 4 ust. 3 wyżej wymie­nio­ne­go roz­po­rzą­dze­nia otrzy­mu­je […]