Kategoria: BIP: Adresy szkół i placówek

22 marca 2016

Adresy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (łącznie z adresem e-mail)

Aby pobrać naj­now­szy wykaz szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w for­ma­cie XLS (Excel) nale­ży: Klik­nąć poniż­szy przy­ci­sk „Gene­ro­wa­nie wyka­zu szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go”. Na nowo otwar­tej stro­nie z listą wyni­ków nale­ży klik­nąć przy­ci­sk „Gene­ro­wa­nie wyni­ków do pli­ku”.

11 marca 2014

Wykazy szkół i placówek oświatowych z terenu całej Polski

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej za pośred­nic­twem Cen­trum Infor­ma­tycz­ne­go Edu­ka­cji udo­stęp­nia każ­de­mu oby­wa­te­lo­wi wyszu­ki­war­kę oraz wyka­zy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch z tere­nu całej Pol­ski w róż­ny­ch ukła­da­ch: Pod­sta­wo­we infor­ma­cje doty­czą­ce wyka­zu szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch Wykaz szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch według woje­wódz­tw Wykaz szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch według typów