Kategoria: BIP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

24 grudnia 2013

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 14 wrze­śnia 2011 r. w spra­wie spo­rzą­dza­nia pism w for­mie doku­men­tów elek­tro­nicz­ny­ch, dorę­cza­nia doku­men­tów elek­tro­nicz­ny­ch oraz udo­stęp­nia­nia for­mu­la­rzy, wzo­rów i kopii doku­men­tów elek­tro­nicz­ny­ch (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch uru­cho­mi­ło Elek­tro­nicz­ną Skrzyn­kę Podaw­czą na elek­tro­nicz­nej Plat­for­mie Usług Admi­ni­stra­cji Publicz­nej. Umoż­li­wia […]