Kategoria: Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

14 grudnia 2016

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów ciężkimi tornistrami

Dyrek­to­rzy i nauczy­cie­le szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjów Głów­ny Inspek­to­rat Sani­tar­ny prze­pro­wa­dził ogól­no­pol­skie bada­nie obcią­że­nia uczniów cię­ża­rem tor­ni­strów. Bada­niem obję­to 114 2388 uczniów w 678 szko­ła­ch. Z uzy­ska­ny­ch dany­ch wyni­ka, że 58%, czy­li 22 010 uczniów klas I-III nosi ple­ca­ki prze­kra­cza­ją­ce 10% masy cia­ła, nato­mia­st 17% nosi ple­ca­ki prze­kra­cza­ją­ce 15% masy cia­ła pod­czas, gdy waga tor­ni­stra nie powin­na […]

4 listopada 2016

Projekt wczesnej interwencji „Fred goes net”

Sza­now­ni Pań­stwo, Nauczy­cie­le, Peda­go­dzy, Wycho­waw­cy Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zachę­ca do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty Sto­wa­rzy­sze­nia „Nadzie­ja Rodzi­nie” ofe­ru­ją­cej pro­jekt wcze­snej inter­wen­cji Fred goes net, któ­ry jest reko­men­do­wa­ny przez Kra­jo­we Biu­ro ds. Prze­ciw­dzia­ła­nia Nar­ko­ma­nii. Pro­gram Fred goes net jest kie­ro­wa­ny do dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku 14–21 lat, któ­rzy mie­li pierw­sze kon­tak­ty z nar­ko­ty­ka­mi bądź z […]

25 stycznia 2016

„Nie dla czadu!” – materiał dla szkół oraz placówek oświatowych

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim W związ­ku z powta­rza­ją­cy­mi się przy­pad­ka­mi zatru­cia cza­dem przed­sta­wiam w załą­cze­niu mate­riał opra­co­wa­ny przez Pań­stwo­wą Straż Pożar­ną. Bar­dzo ser­decz­nie zachę­cam Pań­stwa Dyrek­to­rów do roz­pro­pa­go­wa­nia go wśród nauczy­cie­li i wyko­rzy­sta­nia na zaję­cia­ch z ucznia­mi. Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Mał­go­rza­ta Muzoł

20 października 2015

Scenariusze zajęć profilaktycznych nagrodzone Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Sza­now­ni Pań­stwo, w dniu 5 paź­dzier­ni­ka 2015 roku odby­ło się roz­strzy­gnię­cie „Kon­kur­su na sce­na­riu­sze zajęć pro­fi­lak­tycz­ny­ch na temat prze­ciw­dzia­ła­nia zaży­wa­niu dopa­la­czy”. Kon­kurs został ogło­szo­ny przez Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty i był skie­ro­wa­ny do nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szkół/placówek oświa­to­wy­ch z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Głów­nym celem kon­kur­su było upo­wszech­nia­nie wśród nauczy­cie­li, dzie­ci i mło­dzie­ży wie­dzy na temat szko­dli­we­go […]

22 września 2015

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży na terenie woj. świętokrzyskiego

Panie, Pano­wie Pre­zy­den­ci, Sta­ro­sto­wie, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Dyrek­to­rzy szkół oraz pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Rodzi­ce uczniów i wycho­wan­ko­wie Świę­to­krzy­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ infor­mu­je, że na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w szko­ła­ch funk­cjo­nu­je tyl­ko 35 gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­ny­ch, a na tere­nie powia­tów: włosz­czow­skie­go, jędrze­jow­skie­go, piń­czow­skie­go, kazi­mier­skie­go i san­do­mier­skie­go nie ma żad­ne­go gabi­ne­tu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w szko­le i żad­na pla­ców­ka nie reali­zu­je […]

22 lipca 2015

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? – numery telefonów, poradniki, kampanie społeczne

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół/placówek, Nauczy­cie­le, Rodzi­ce, Ucznio­wie, Orga­ny pro­wa­dzą­ce szkoły/placówki w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim   W ostat­nim cza­sie w Pol­sce, i w naszym woje­wódz­twie tak­że, odno­to­wa­no wie­le przy­pad­ków zatru­cia nar­ko­ty­ka­mi tzw. dopa­la­cza­mi. Do szpi­ta­li tra­fi­ły oso­by z ostrym zatru­ciem orga­ni­zmu. Nie wszyst­kim nie­ste­ty uda­ło się pomóc i zmar­ły. Ape­lu­ję do uczniów i pro­szę, aby dla swo­je­go bez­pie­czeń­stwa […]

22 maja 2015

Informacja o debacie młodzieżowej w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie szkół oraz pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W dniu 15 maja 2015 r. w rama­ch XIII Świę­to­krzy­ski­ch Dni Pro­fi­lak­ty­ki odby­ła się deba­ta mło­dzie­żo­wa pod hasłem „Rodzi­na Wspól­ną Tro­ską” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch we współ­pra­cy z Wyż­szą Szko­łą Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­ny­ch im. prof. Edwar­da Lipiń­skie­go w Kiel­ca­ch oraz […]

3 lutego 2015

X Ogólnopolski Przystanek PaT

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Rodzi­ce, Ucznio­wie powia­to­wi Lide­rzy PaT szkół ponad­pod­sta­wo­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W 2015 r. przy­pa­da 10-lecie ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Komen­dy Głów­nej Poli­cji „Pro­fi­lak­ty­ka a Ty” (PaT). Pro­gram ten opar­ty jest na upo­wszech­nia­niu idei pro­mo­wa­nia mody na życie wol­ne od prze­mo­cy i uza­leż­nień. Do 2015 r. pro­gram PaT objął ponad 300 tysię­cy osób na tere­nie kra­ju. […]

16 września 2014

Podsumowanie VII edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

15 wrze­śnia 2014 r. na sta­dio­nie spor­to­wym przy Urzę­dzie Gmi­ny w Bie­li­na­ch odby­ła się VII edy­cja przed­się­wzię­cia edu­ka­cyj­no-pro­fi­lak­tycz­ne­go „Kocha­ne Pierw­sza­ki” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go wspól­nie przez Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go, Woje­wo­dę Świę­to­krzy­skie­go, Bisku­pa Pomoc­ni­cze­go Die­ce­zji Kie­lec­kiej Maria­na Flor­czy­ka, Komen­dę Woje­wódz­ką Poli­cji i Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty oraz wła­dze samo­rzą­do­we powia­tu kie­lec­kie­go i gmi­ny Bie­li­ny. Spo­tka­nie uczniów klas pierw­szy­ch mia­ło na […]