Kategoria: Edukacja prawna

26 października 2015

Projekt Edukacji Prawnej

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch Uprzej­mie infor­mu­ję, że w rama­ch reali­za­cji Pro­jek­tu Edu­ka­cji Praw­nej zosta­ło pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie mię­dzy Mini­strem Spra­wie­dli­wo­ści a sze­fa­mi samo­rzą­dów praw­ni­czy­ch, w tym Pre­ze­sem Kra­jo­wej Rady Nota­rial­nej doty­czą­ce reali­za­cji pro­jek­tu pole­ga­ją­ce­go na prze­pro­wa­dze­niu w szko­ła­ch spo­tkań z praw­ni­ka­mi prak­ty­ka­mi w celu prze­ka­za­nia mło­dzie­ży ele­men­tar­nej wie­dzy z zakre­su pra­wa. W rama­ch […]

24 września 2015

Poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Miło mi poin­for­mo­wać, że Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści w rama­ch pro­jek­tu „Edu­ka­cja szkol­na prze­ciw­ko wyklu­cze­niu praw­ne­mu” opra­co­wa­ło porad­nik „Przy­cho­dzi uczeń do praw­ni­ka”. Czę­ść I porad­ni­ka prze­zna­czo­na jest dla uczniów gim­na­zjów, a czę­ść II dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Zakres tema­tycz­ny obej­mu­je zagad­nie­nia bli­skie mło­dzie­ży (np. ochro­na wize­run­ku w […]

24 grudnia 2014

Forum młodzieży z zakresu edukacji prawnej w ramach Europejskiego Dnia Prawnika

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim 10 grud­nia 2014 r. w Gim­na­zjum nr 9 w Kiel­ca­ch odby­ło się Forum mło­dzie­ży z zakre­su edu­ka­cji praw­nej w rama­ch Euro­pej­skie­go Dnia Praw­ni­ka. Udział w Forum wzię­li ucznio­wie i nauczy­cie­le z czte­rech kie­lec­ki­ch gim­na­zjów (nr 6,7,9,15) oraz przed­sta­wi­cie­le Wydzia­łu Pra­wa Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii, Pra­wa i […]

22 października 2014

Europejski Dzień Prawnika

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Sza­now­ni Pań­stwo Rada Adwo­ka­tur i Sto­wa­rzy­szeń Praw­ni­czy­ch Euro­py (CCBE) pod­ję­ła decy­zję o usta­no­wie­niu Euro­pej­skie­go Dnia Praw­ni­ka, któ­ry będzie obcho­dzo­ny w tym roku 10 grud­nia wspól­nie ze świa­to­wym Dniem Praw Czło­wie­ka. Euro­pej­ski Dzień Praw­ni­ka ma for­mę jed­no­dnio­we­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go, pole­ga­ją­ce­go na orga­ni­za­cji spo­tkań w szko­ła­ch z mło­dzie­żą […]

7 stycznia 2014

Kontynuacja programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”

W roku szkol­nym 2012/13 pro­gram edu­ka­cji praw­nej „Świa­do­my swo­ich praw oby­wa­tel” reali­zo­wa­ny był w sied­miu szko­ła­ch ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Były to: I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce Col­le­gium Gosto­mia­num w San­do­mie­rzu, III LO im. C. K. Nor­wi­da w Kiel­ca­ch, IV LO im. H. Sawic­kiej w Kiel­ca­ch, III LO im. K. K. Baczyń­skie­go w Sta­ra­cho­wi­ca­ch, I LO im. T. […]

8 października 2012

Konferencja podsumowująca I edycję programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel

W dniu 2 paź­dzier­ni­ka 2012 roku w auli Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii i Pra­wa w Kiel­ca­ch odby­ła się kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca I edy­cję pro­gra­mu edu­ka­cji praw­nej „Świa­do­my swo­ich praw oby­wa­tel”, któ­ry w roku szkol­nym 2011/2012 reali­zo­wa­ny był w 6 szko­ła­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Wśród zapro­szo­ny­ch gości byli m.in.: Wice­wo­je­wo­da Świę­to­krzy­ski – Pan Grze­go­rz Dziu­bek, Pre­zes Sądu Okrę­go­we­go w […]

5 lipca 2012

Program edukacji prawnej w szkołach

Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści wraz z part­ne­ra­mi Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Kra­jo­wą Radą Rad­ców Praw­ny­ch i Sto­wa­rzy­sze­niem Sędziów „The­mis” od pra­wie dwó­ch lat reali­zu­je pro­gram edu­ka­cji praw­nej w szko­ła­ch. Jego głów­nym celem  jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści praw­nej mło­dy­ch oby­wa­te­li. W 2011 r. prze­pro­wa­dzo­ne lek­cje z pod­staw pra­wa i zasad funk­cjo­no­wa­nia wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści spo­tka­ły się z bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem […]

5 kwietnia 2012

Inauguracja Świętokrzyskiej Akademii Rodziców

W dniu 27 mar­ca 2012 roku w gościn­ny­ch mura­ch Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii i Pra­wa im. Prof. E. Lipiń­skie­go  odby­ło się pierw­sze spo­tka­nie Świę­to­krzy­skiej Aka­de­mii Rodzi­ców. Wzię­ło w nim udział ok. 40 rodzi­ców – przed­sta­wi­cie­li Rad Rodzi­ców- ze szkół woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Na wstę­pie Pani Mał­go­rza­ta Muzoł – Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty – przed­sta­wi­ła ideę Aka­de­mii : w […]

20 marca 2012

Program edukacji prawnej dla rodziców

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Miło mi poin­for­mo­wać, iż w rama­ch pro­gra­mu „Świa­do­my swo­ich praw oby­wa­tel” roz­po­czy­na swo­ją dzia­łal­no­ść Świę­to­krzy­ska Aka­de­mia Rodzi­ców, któ­rej celem jest prze­ka­za­nie rodzi­com pod­sta­wo­wej wie­dzy z zakre­su pra­wa oświa­to­we­go, praw­ny­ch aspek­tów wycho­wy­wa­nia dzie­ci  oraz psy­cho­lo­gii. Spo­tka­nia popro­wa­dzą spe­cja­li­ści z Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii i Pra­wa im. Prof. E. Lipiń­skie­go, Okrę­go­wej […]