Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

13 października 2016

Komunikat w sprawie przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie i Wój­to­wie Gmin woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Uprzej­mie przy­po­mi­nam o koniecz­no­ści prze­ka­za­nia infor­ma­cji zawie­ra­ją­cej listę dzie­ci, któ­rym wójt (bur­mi­strz, pre­zy­dent mia­sta) nie wska­zał miej­sca korzy­sta­nia z wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go zgod­nie z art. 14 ust. 4b usta­wy o sys­te­mie oświa­ty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), według sta­nu na dzień 30 wrze­śnia roku […]

13 października 2016

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci i Bur­mi­strzo­wie Mia­st, Wój­to­wie Gmin woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zwra­cam się z proś­bą o ana­li­zę pla­no­wa­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia do koń­ca 2016 r. na środ­ki Fun­du­szu Pra­cy prze­zna­czo­ne na dofi­nan­so­wa­nie pra­co­daw­com kosz­tów kształ­ce­nia mło­do­cia­ny­ch pra­cow­ni­ków wg poniż­szej tabe­li. Nazwa Gmi­ny Wyso­ko­ść środ­ków finan­so­wy­ch nie­zbęd­ny­ch na reali­za­cję wnio­sków, któ­re zosta­ną zło­żo­ne do koń­ca 2016 r. […]

14 września 2016

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Sza­now­ni Pań­stwo, Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej doko­na­ło wstęp­ny­ch obli­czeń doty­czą­cy­ch wyso­ko­ści dota­cji prze­zna­czo­nej na wypła­tę sty­pen­diów i zasił­ków szkol­ny­ch dla woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w okre­sie od wrze­śnia do grud­nia 2016 roku. Zwra­cam się z proś­bą o wery­fi­ka­cję nali­czo­ny­ch kwot ze wska­za­niem real­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia oraz zapla­no­wa­ne­go wkła­du wła­sne­go tj. […]

8 lipca 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach  – „Bezpieczna+”

Wykaz orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch i szkół wnio­sku­ją­cy­ch o wspar­cie finan­so­we w rama­ch Rzą­do­we­go pro­gra­mu „Bez­piecz­na +”, któ­rym pro­po­nu­je się udzie­le­nie wspar­cia finan­so­we­go Zgod­nie z Poro­zu­mie­niem nr 68/2015 zawar­tym pomię­dzy Woje­wo­dą Świę­to­krzy­skim a Świę­to­krzy­skim Kura­to­rem Oświa­ty z dnia 14 sierp­nia 2015 roku w spra­wie wdra­ża­nia zadań w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim okre­ślo­ny­ch Rzą­do­wym pro­gra­mem wspo­ma­ga­nia w lata­ch 2015–2018 orga­nów […]

21 czerwca 2016

Zapytanie w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, że Depar­ta­ment Fun­du­szy w Mini­ster­stwie Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej zwró­cił się z proś­bą o poda­nie pro­gno­zo­wa­nej wyso­ko­ści środ­ków Fun­du­szu Pra­cy prze­zna­czo­ny­ch w roku 2017 na dofi­nan­so­wa­nie pra­co­daw­com kosz­tów kształ­ce­nia mło­do­cia­ny­ch pra­cow­ni­ków, zgod­nie z art. 109c usta­wy z dnia 20 kwiet­nia 2004 r. o pro­mo­cji […]

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2016 roku.

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zwra­ca się do wszyst­ki­ch Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o spo­rzą­dze­nie infor­ma­cji doty­czą­cej licz­by uczniów obję­ty­ch pomo­cą mate­rial­ną w zakre­sie wypła­ty sty­pen­diów i zasił­ków szkol­ny­ch za okres sty­czeń – czer­wiec 2016 r Infor­ma­cję nale­ży prze­ka­zać w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do […]

7 czerwca 2016

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016

MEN przed­sta­wia meto­do­lo­gię wyli­cza­nia kwot sub­wen­cji na reali­za­cję zadań wyma­ga­ją­cy­ch sto­so­wa­nia spe­cjal­nej orga­ni­za­cji nauki i metod pra­cy dla dzie­ci i mło­dzie­ży w roku 2016 dla jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go – zasto­so­wa­ną przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej do wyli­cze­nia kwot prze­ka­za­ny­ch przy piśmie z dnia 22 mar­ca 2016 r. nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW: w przy­pad­ku szkół ogól­no­do­stęp­ny­ch i inte­gra­cyj­ny­ch oraz […]

4 listopada 2015

Subwencja. Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej publi­ku­je poniż­sze wyja­śnie­nia doty­czą­ce pro­ble­mów z doto­wa­niem szkół i pla­có­wek pro­wa­dzo­ny­ch przez pod­mio­ty inne niż JST: Czy moż­na podać pla­no­wa­ną licz­bę uczniów przed wpi­sa­niem nie­pu­blicz­nej szko­ły do ewi­den­cji pro­wa­dzo­nej przez jed­nost­kę samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go? Czy moż­na podać pla­no­wa­ną licz­bę uczniów, póź­niej niż do dnia 30 wrze­śnia roku poprze­dza­ją­ce­go rok udzie­la­nia dota­cji? Czy poda­wa­na przez […]

16 października 2015

Komunikat w sprawie planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci i Bur­mi­strzo­wie Mia­st, Wój­to­wie Gmin woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zwra­cam się z proś­bą o ana­li­zę pla­no­wa­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia do koń­ca 2015 r. na środ­ki Fun­du­szu Pra­cy prze­zna­czo­ne na dofi­nan­so­wa­nie pra­co­daw­com kosz­tów kształ­ce­nia mło­do­cia­ny­ch pra­cow­ni­ków wg poniż­szej tabe­li. Nazwa Gmi­ny Wyso­ko­ść środ­ków finan­so­wy­ch nie­zbęd­ny­ch na reali­za­cję wnio­sków, któ­re zosta­ną zło­żo­ne do koń­ca 2015 r.     Infor­ma­cję spo­rzą­dził: […]

16 września 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Sza­now­ni Pań­stwo, Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woj. świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej doko­na­ło wstęp­ny­ch obli­czeń doty­czą­cy­ch wyso­ko­ści dota­cji prze­zna­czo­nej na wypła­tę sty­pen­diów i zasił­ków szkol­ny­ch dla woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w okre­sie od wrze­śnia do grud­nia 2015 roku. Zwra­cam się z proś­bą o wery­fi­ka­cję nali­czo­ny­ch kwot ze wska­za­niem real­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia oraz zapla­no­wa­ne­go wkła­du wła­sne­go tj. 20% […]