Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

13 października 2016

Komunikat w sprawie przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności przekazania informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), według stanu na dzień 30 września […]

13 października 2016

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2016 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2016 r.     […]

14 września 2016

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2016 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego […]

8 lipca 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach  – „Bezpieczna+”

Wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów […]

21 czerwca 2016

Zapytanie w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2016 roku.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2016 r Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie […]

7 czerwca 2016

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016

MEN przedstawia metodologię wyliczania kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego – zastosowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wyliczenia kwot przekazanych przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r. nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW: w przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz […]

4 listopada 2015

Subwencja. Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje poniższe wyjaśnienia dotyczące problemów z dotowaniem szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST: Czy można podać planowaną liczbę uczniów przed wpisaniem niepublicznej szkoły do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy można podać planowaną liczbę uczniów, później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji? Czy podawana […]

16 października 2015

Komunikat w sprawie planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2015 r.     […]

16 września 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2015 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego tj. […]