Kategoria: BIP: Skargi i wnioski

19 października 2016

BIP: Informacja o przyjęciach skarg i wniosków

Sza­now­ni Pań­stwo, infor­mu­je­my, iż Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zała­twia wyłącz­nie skar­gi i wnio­ski nale­żą­ce do zakre­su swo­jej wła­ści­wo­ści. Skar­gi nie­na­le­żą­ce do kom­pe­ten­cji Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch pod­le­ga­ją prze­ka­za­niu do wła­ści­wy­ch orga­nów, co może wpły­nąć na wydłu­że­nie ter­mi­nu ich zała­twie­nia. Zgod­nie z § 8 pkt 1 roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 8 stycz­nia 2002 r. w spra­wie […]