Kategoria: BIP: Informacje wstępne

6 grudnia 2016

Ogólna klauzula informacyjna

Zgod­nie z art. 24 ust. 1 usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) infor­mu­ję, iż: admi­ni­stra­to­rem dany­ch oso­bo­wy­ch klien­tów Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch jest Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty z sie­dzi­bą w Kiel­ca­ch, al. IX Wie­ków Kielc 3, 25–516 Kiel­ce; dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są w celu […]

28 lipca 2016

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch, repre­zen­to­wa­ne przez Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty, jest pod­mio­tem zobo­wią­za­nym do udo­stęp­nia­nia lub prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji sek­to­ra publicz­ne­go w celu ponow­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia. Infor­ma­cja sek­to­ra publicz­ne­go to każ­da tre­ść lub jej czę­ść, nie­za­leż­nie od spo­so­bu utrwa­le­nia, w szcze­gól­no­ści w posta­ci papie­ro­wej, elek­tro­nicz­nej, dźwię­ko­wej, wizu­al­nej lub audio­wi­zu­al­nej, będą­ca w posia­da­niu pod­mio­tów zobo­wią­za­ny­ch, o któ­ry­ch mowa w […]

25 lipca 2016

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgod­nie z usta­wą z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) infor­ma­cja publicz­na, któ­ra nie zosta­ła udo­stęp­nio­na w BIP może być udo­stęp­nio­na na wnio­sek zain­te­re­so­wa­ne­go. Jed­nak­że infor­ma­cja publicz­na, któ­ra może być udo­stęp­nio­na nie­zwłocz­nie, jest udo­stęp­nia­na w for­mie ust­nej lub pisem­nej bez […]

28 maja 2016

Redakcja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Adres redak­cji stro­ny WWW Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch: Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch 25–516 Kiel­ce, al. IX Wie­ków Kielc 3 tel. (41) 342–16–34, faks (41) 344–88–83 adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl stro­na www oraz BIP: kuratorium.kielce.pl Dane osób reda­gu­ją­cy­ch stro­nę WWW Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch: imię i nazwi­sko: Robert Błaut wydział: Wydział Orga­ni­za­cji i Roz­wo­ju Edu­ka­cji numer tele­fo­nu: (41) […]

3 kwietnia 2013

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Dla Pań­stwa wygo­dy Ser­wis kuratorium.kielce.pl uży­wa pli­ków cookies i podob­ny­ch tech­no­lo­gii mię­dzy inny­mi w celu dosto­so­wa­nia ser­wi­su do potrzeb użyt­kow­ni­ków, a tak­że w cela­ch sta­ty­stycz­ny­ch. Cookies to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez odwie­dza­ny ser­wis inter­ne­to­wy do urzą­dze­nia inter­nau­ty Cookies uży­wa­ją też ser­wi­sy, do któ­ry­ch się odwo­łu­je­my poka­zu­jąc np. mul­ti­me­dia. W prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej moż­na zmie­nić usta­wie­nia […]

21 listopada 2012

Instrukcja korzystania ze strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach (strony podmiotowej BIP)

Stro­na WWW Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch peł­nią­ca jed­no­cze­śnie funk­cję stro­ny pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej to publi­ka­tor tele­in­for­ma­tycz­ny słu­żą­cy udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji w posta­ci ujed­no­li­co­ne­go sys­te­mu stron w sie­ci Inter­net. Publi­ko­wa­ne infor­ma­cje zgro­ma­dzo­ne są menu po lewej stro­nie. Menu jest podzie­lo­ne na poszcze­gól­ne dzia­ły tema­tycz­ne. Pozy­cje menu pro­wa­dzą bez­po­śred­nio do tre­ści pod­stron stro­ny WWW urzę­du. Tre­ści infor­ma­cji […]