Kategoria: Awans zawodowy

31 stycznia 2017

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W dniu 30 stycz­nia 2017 roku w sali „Okrą­glak” Świę­to­krzy­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Kiel­ca­ch, IX Wie­ków Kielc 3 odby­ła się uro­czy­sto­ść wrę­cze­nia aktów nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go dla 73 nauczy­cie­li z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Aktu wrę­cze­nia doko­nał Pan Kazi­mie­rz Mądzik, Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty.

23 stycznia 2017

Zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Sza­now­ni Pań­stwo, Sta­ro­sto­wie, Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch Nauczy­cie­le z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w uro­czy­sto­ścia­ch wrę­cze­nia aktów nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniu 30 stycz­nia 2017 roku ( ponie­dzia­łek )  o godz. 10.00 w Sali nr 12 budyn­ku „Okrą­glak”  Świę­to­krzy­skie­go  Urzę­du  Woje­wódz­kie­go w […]

21 grudnia 2016

Klauzula informacyjna (art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych)

Admi­ni­stra­to­rem dany­ch oso­bo­wy­ch zebra­ny­ch w toku postę­po­wań o nada­nie stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go oraz zwią­za­ny­ch z nad­zo­rem nad postę­po­wa­nia­mi doty­czą­cy­mi awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­li jest Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty w Kiel­ca­ch z sie­dzi­bą, al. IX Wie­ków Kielc 3 , 25–516 Kiel­ce. Zebra­ne dane będą prze­two­rzo­ne wyłącz­nie w celu wypeł­nie­nia przez Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty obo­wiąz­ków usta­wo­wy­ch zwią­za­ny­ch […]

2 grudnia 2016

Harmonogram  uroczystości wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2016/2017

Sza­now­ni Pań­stwo Sta­ro­sto­wie, Przed­sta­wi­cie­le orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch i Dyrek­to­rzy Szkół Ponad­gim­na­zjal­ny­ch woj. świę­to­krzy­skie­go, Rodzi­ce, Sty­pen­dy­ści Pre­ze­sa Rady Mini­strów Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty ma zaszczyt zapro­sić na uro­czy­ste wrę­cze­nie dyplo­mów Pre­ze­sa Rady Mini­strów sty­pen­dy­stom z woj. świę­to­krzy­skie­go, któ­re odbę­dą się: 8 grud­nia 2016 r. o godz. 9.00 w I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. St. Żerom­skie­go w Kiel­ca­ch, ul. P. […]

18 października 2016

Harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Pano­wie Mar­sza­łek woje­wódz­twa, Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Dyrek­to­rzy Szkół i Pla­có­wek Nauczy­cie­le z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Przed­sta­wiam har­mo­no­gram uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia aktów nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go. Ser­decz­nie zapra­szam do uczest­nic­twa. 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. godz. 12.30, Aula B1 Wydzia­łu Mate­ma­tycz­no-Przy­rod­ni­cze­go Uni­wer­sy­te­tu Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­ca­ch, Kiel­ce, ul. Świę­to­krzy­ska 15 a, nauczy­cie­le zatrud­nie­ni w szko­ła­ch i […]

28 września 2016

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że doku­men­ta­cja awan­su zawo­do­we­go na sto­pień nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go z całe­go woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go przyj­mo­wa­na będzie tyl­ko w sie­dzi­bie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w godzi­na­ch urzę­do­wa­nia tj. 7.30 – 15.30. Adres: Świę­to­krzy­ski Urząd Woje­wódz­ki – budy­nek C 25–516 Kiel­ce, al. IX Wie­ków Kielc 3 Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch – II pię­tro, pokój 240 Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Kazi­mie­rz Mądzik

10 czerwca 2016

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch – Wydział Orga­ni­za­cji i Roz­wo­ju Edu­ka­cji infor­mu­je, że doku­men­ta­cja awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­li na sto­pień nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go przyj­mo­wa­na będzie w sie­dzi­bie Kura­to­rium oraz w niżej wymie­nio­ny­ch Oddzia­ła­ch w godzi­na­ch urzę­do­wa­nia tj. 7.30 – 15.30. Świę­to­krzy­ski Urząd Woje­wódz­ki – budy­nek C1  Kiel­ce, al. IX Wie­ków Kielc 3 Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch – II pię­tro, pokój 240 […]

2 listopada 2015

450 dyplomowanych

Kolej­ny­ch 450 świę­to­krzy­ski­ch nauczy­cie­li ode­bra­ło w tych dnia­ch akty nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go. Uro­czy­sto­ści odby­ły się w Kiel­ca­ch, Opa­to­wie, Sta­ra­cho­wi­ca­ch i Piń­czo­wie. Naj­więk­sza gru­pa nowy­ch nauczy­cie­li dyplo­mo­wa­ny­ch wywo­dzi się z Kielc i powia­tu ziem­skie­go kie­lec­kie­go, odpo­wied­nio: 94 i 78. Pozo­sta­li pocho­dzą z powia­tów: opa­tow­skie­go – 15, ostro­wiec­kie­go – 30, san­do­mier­skie­go – 28, sta­szow­skie­go […]

13 października 2015

Harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Pano­wie Mar­sza­łek woje­wódz­twa, Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Dyrek­to­rzy Szkół i Pla­có­wek Nauczy­cie­le z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Przed­sta­wiam har­mo­no­gram uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia aktów nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go. Ser­decz­nie zapra­szam do uczest­nic­twa. 27 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek) godz. 13.00 Woje­wódz­ki Dom Kul­tu­ry w Kiel­ca­ch, Sala Lustrza­na ul. ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go 2 nauczy­cie­le zatrud­nie­ni w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch […]

29 maja 2015

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że doku­men­ta­cja awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­li na sto­pień nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go z całe­go woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go przyj­mo­wa­na będzie tyl­ko w sie­dzi­bie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w godzi­na­ch urzę­do­wa­nia tj. 7.30–15.30. Adres: Świę­to­krzy­ski Urząd Woje­wódz­ki – budy­nek C1 25–516 Kiel­ce al. IX Wie­ków Kielc 3 Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch – II pię­tro, pokój 240