Kategoria: Akredytacja Kuratora Oświaty

27 grudnia 2016

Zarządzenie nr 580/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonaleni

Do pobra­nia: Zarzą­dze­nie nr 580/2016 (27.12.2016 – 0,77MB)

9 stycznia 2016

Zarządzenie nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia

Do pobra­nia: Zarzą­dze­nie Nr 38/2015 Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty z dnia 31 grud­nia 2015 roku w spra­wie usta­le­nia obo­wią­zu­ją­cej w 2016 r. opła­ty wno­szo­nej przez pla­ców­ki i ośrod­ki pro­wa­dzą­ce kształ­ce­nie usta­wicz­ne w for­ma­ch pozasz­kol­ny­ch oraz pla­ców­ki dosko­na­le­nia nauczy­cie­li ubie­ga­ją­ce się o przy­zna­nie akre­dy­ta­cji. (27.01.2016 – 0,27MB)

8 stycznia 2016

Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – informacje szczegółowe

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu wpro­wa­dza moż­li­wo­ść ubie­ga­nia się o akre­dy­ta­cję. Akre­dy­ta­cja jest jed­nym z zewnętrz­ny­ch spo­so­bów zapew­nia­nia jako­ści pro­ce­su kształ­ce­nia i jego efek­tów. Pla­ców­ka wcho­dząc na ścież­kę akre­dy­ta­cji, jed­no­cze­śnie wkra­cza na dro­gę pod­no­sze­nia jako­ści. Uzy­ska­nie akre­dy­ta­cji sta­no­wi potwier­dze­nie, że pla­ców­ka speł­nia usta­lo­ne wyma­ga­nia i przy­ję­te kry­te­ria jako­ści. O akre­dy­ta­cję mogą ubie­gać się publicz­ne […]

8 września 2014

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 20 grud­nia 2003 roku w spra­wie akre­dy­ta­cji pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2248) zamiesz­cza­my: Wykaz pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li posia­da­ją­cy­ch akre­dy­ta­cję Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty Cen­trum Dosko­na­le­nia Kadr Oświa­to­wy­ch 27–200 Sta­ra­cho­wi­ce, ul. Kryw­ki 18, tel. (41) 274–06-30 Decy­zja Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty […]

21 listopada 2006

Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 20 grud­nia 2003 roku w spra­wie akre­dy­ta­cji pla­có­wek i ośrod­ków pro­wa­dzą­cy­ch kształ­ce­nie usta­wicz­ne w for­ma­ch pozasz­kol­ny­ch (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) zamiesz­cza­my: Wykaz pla­có­wek i ośrod­ków kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go, któ­re uzy­ska­ły akre­dy­ta­cję Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty