16 stycznia 2017

Bezpłatne szkolenie: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World!

War­szaw­skie Cen­trum Inno­wa­cji Edu­ka­cyj­no-Spo­łecz­ny­ch I Szko­leń & Sto­wa­rzy­sze­nie Nauczy­cie­li Języ­ka Angiel­skie­go IATEFL Pol­ska Region mazo­wiec­ki i Glo­bal Issu­es SIG zapra­sza­ją na glo­bal­ne inspi­ra­cje: Przez naukę angiel­skie­go do zro­zu­mie­nia świa­ta! Thro­ugh Engli­sh to under­stan­ding of the World! Po angiel­sku o tym, jak uczyć o świe­cie, eko­lo­gii i glo­bal­nej odpo­wie­dzial­no­ści na lek­cji języ­ka angiel­skie­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przez-angielski-do-zrozumienia-swiata-Globalne-Inspiracje-dla-nauczycieli-jezyka-angielskiego

16 stycznia 2017

Konkurs ekologiczny „Na ratunek Ziemi”

Celem kon­kur­su jest pro­pa­go­wa­nie wie­dzy eko­lo­gicz­nej, roz­wi­ja­nie uzdol­nień i zain­te­re­so­wań przy­rod­ni­czy­ch uczniów, uwraż­li­wia­nie na pięk­no ota­cza­ją­ce­go świa­ta, zro­zu­mie­nie koniecz­no­ści ochro­ny śro­do­wi­ska, inte­gra­cja ze śro­do­wi­skiem osób nie­peł­no­spraw­ny­ch. Uczest­ni­ka­mi kon­kur­su mogą być ucznio­wie przed­szko­li, szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów, pod­opiecz­ni Fun­da­cji Osób Nie­peł­no­spraw­ny­ch, Świe­tli­ce śro­do­wi­sko­we, Ośrod­ki Wspar­cia Dzien­ne­go, ucznio­wie szkół inte­gra­cyj­ny­ch i spe­cjal­ny­ch. Udział w kon­kur­sie jest bez­płat­ny. Orga­ni­za­to­rzy […]

16 stycznia 2017

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”

Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr IX im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go we Wro­cła­wiu zapra­sza do udzia­łu VII edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su „Il Bel Paese”. Kon­kurs „Il Bel Paese” jest skie­ro­wa­ny do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch uczą­cy­ch się języ­ka wło­skie­go w szko­le lub pry­wat­nie oraz inte­re­su­ją­cy­ch się Wło­cha­mi. VII edy­cja kon­kur­su odbę­dzie się 10 mar­ca, a finał w kwiet­niu 2017 roku.

16 stycznia 2017

WAŻNE! Do dyrektorów szkół. Informacja dotycząca przebiegu II etapu XIV Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Każ­dy uczeń przy­stę­pu­ją­cy do II eta­pu XIV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Che­micz­ne­go ma mieć zapew­nio­ny układ okre­so­wy pier­wiast­ków, tabe­lę roz­pusz­czal­no­ści oraz sze­reg elek­tro­che­micz­ny meta­li. Za przy­go­to­wa­nie odpo­wie­dzial­na jest szko­ła. W załącz­ni­ku znaj­du­je się plik (che­mia-tabli­ce), któ­ry zawie­ra wyma­ga­ne pomo­ce. Pro­szę o ich wydru­ko­wa­nie dla każ­de­go ucznia przy­stę­pu­ją­ce­go do kon­kur­su. Joan­na Kim­la dorad­ca meto­dycz­ny che­mii

16 stycznia 2017

Spotkanie „Anatomia zbrodni. Auschwitz” w cyklu „Kłopoty z historią” – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN

 Spo­tka­nie „Ana­to­mia zbrod­ni. Auschwitz” w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią” – Kiel­ce, Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria”, ul. War­szaw­ska 5,  19 stycz­nia 2017 r., godz. 17.00. 19 stycz­nia 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią”, w któ­rym podej­mo­wa­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce naj­now­szej histo­rii Pol­ski, nie­rzad­ko kwe­stii […]

16 stycznia 2017

Rozpoczęcie cyklu seminariów dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

16 stycz­nia 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się pierw­sze szko­le­nie dla nauczy­cie­li w rama­ch cyklu semi­na­riów „Pol­ski wiek XX – losy pań­stwa i naro­du”. Szko­le­nie dla nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2016/2017 orga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej (przy wspar­ciu orga­ni­za­cyj­nym i infor­ma­cyj­nym ze stro­ny Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­rium […]