20 stycznia 2017

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ptaki, cudaki i inne zwierzaki pod patronatem Burmistrza Miasta Pyskowice”

Świe­tli­ca Zespo­łu Szkół w Pysko­wi­ca­ch zapra­sza uczniów z klas 1–4 SP uczęsz­cza­ją­cy­ch do świe­tlic szkol­ny­ch do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie pla­stycz­no – tech­nicz­nym. Zada­niem uczest­ni­ków jest stwo­rze­nie prac pla­stycz­ny­ch dowol­ną tech­ni­ką pod hasłem: „Pta­ki, zwie­rza­ki i inne cuda­ki”. Głów­nym zało­że­niem kon­kur­su jest posze­rze­nie wie­dzy wśród naj­młod­szy­ch na temat pta­ków i inny­ch zwierząt.Zadaniem uczniów jest wyko­na­nie pra­cy pła­skiej […]

20 stycznia 2017

V Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Celem V Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Logicz­ne­go jest roz­wój spraw­no­ści logicz­ny­ch u mło­dzie­ży szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch oraz popu­la­ry­za­cja wie­dzy o logi­ce jako nauce o spo­so­ba­ch jasne­go i ści­słe­go for­mu­ło­wa­nia myśli, o regu­ła­ch popraw­ne­go rozu­mo­wa­nia i uza­sad­nia­nia twier­dzeń. Kon­kurs został obję­ty Hono­ro­wym Patro­na­tem Wydzia­łu Stra­te­gii i Obsłu­gi Inwe­sto­rów Urzę­du Mia­sta Lublin. Kon­kurs prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie w dwó­ch eta­pa­ch: Etap szkol­ny w ter­mi­nie 20–24 lute­go 2017 r. Etap fina­ło­wy 5 kwiet­nia 2017 r. w […]

20 stycznia 2017

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów

Ogól­no­pol­ska Aka­de­mia – Kon­kurs Wie­dzy o Pra­wie dla szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjów reali­zo­wa­na przez Cen­trum Edu­ka­cji Praw­nej Kra­jo­wej Rady Rad­ców Praw­ny­ch w rama­ch pro­gra­mu „Szko­ła bliż­sza pra­wu” w roku szkol­nym 2016/2017. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: http://centrumedukacjiprawnej.pl/?page_id=474

20 stycznia 2017

„Siedmiu Wspaniałych” – głosowanie

Przed nami dru­gi etap kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie-spor­tow­cy 2016 roku”.  Komi­sja kon­kur­so­wa, któ­ra obra­do­wa­ła w minio­ny wto­rek już wybra­ła lau­re­atów w kate­go­ria­ch „Spor­to­wiec Nie­peł­no­spraw­ny”, „Spor­to­wa Szko­ła Roku” i „Dru­ży­na Roku”. Wszyst­ki­ch lau­re­atów kon­kur­su pozna­my pod­czas gali, któ­ra odbę­dzie się w lutym. Poni­żej pre­zen­tu­je­my 18 nomi­no­wa­ny­ch kan­dy­da­tów z któ­ry­ch w gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym wybra­ny­ch zosta­nie „Sied­miu […]