15 lutego 2017

Harmonogram spotkań informacyjnych dla NAUCZYCIELI I RODZICÓW – reforma edukacji

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Rodzi­ce Sza­now­ni Pań­stwo, w związ­ku z wdra­ża­niem refor­my edu­ka­cji w dnia­ch 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbę­dą się spo­tka­nia dla nauczy­cie­li oraz rodzi­ców uczniów świę­to­krzy­ski­ch szkół/placówek. Pod­czas spo­tkań zosta­ną omó­wio­ne tema­ty zwią­za­ne z wej­ściem w życie ustaw z dnia 14 grud­nia 2016 – Pra­wo oświa­to­we oraz Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo […]

20 lutego 2017

Program rządowy „Aktywna Tablica” – ankieta on-line.

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół  w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Sza­now­ni Pań­stwo, W związ­ku z roz­po­czę­ciem prac nad pro­gra­mem rzą­do­wym „Aktyw­na Tabli­ca” Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty zawra­ca się z proś­bą o wypeł­nie­nie ankie­ty on-line doty­czą­cej ilo­ści tablic i moni­to­rów inte­rak­tyw­ny­ch w Pań­stwa szko­le. Ankie­ta skie­ro­wa­na jest do wszyst­ki­ch szkół na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go i jej wypeł­nie­nie jest obo­wiąz­ko­we. Ter­min wypeł­nie­nia ankie­ty – […]

20 lutego 2017

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, któ­rzy obję­li sta­no­wi­sko z dniem 1 wrze­śnia 2016 r.   Sza­now­ni Pań­stwo, ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w kolej­nym szko­le­niu dla nowo powo­ła­ny­ch dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Spo­tka­nie odbę­dzie się 28 lute­go 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Nowi­na­ch, ul. Gim­na­zjal­na 1, 26–052 Sit­ków­ka-Nowi­ny. PROGRAM SZKOLENIA: […]

20 lutego 2017

Ogólnopolski Konkurs Eksperyment  Łańcuchowy pod hasłem „Fizyka wszędzie styka!”

Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski  zapra­sza do udzia­łu w V edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Eks­pe­ry­ment Łań­cu­cho­wy pod hasłem „Fizy­ka wszę­dzie sty­ka!”. Finał kon­kur­su odbę­dzie   się 27 maja 2017 roku w Kra­ko­wie. Głów­nym zada­niem uczest­ni­ków kon­kur­su jest skon­stru­owa­nia urzą­dze­nia, w któ­rym wyko­rzy­sta­nie zja­wi­sk fizycz­ny­ch pozwo­li na prze­trans­por­to­wa­nie meta­lo­wej kul­ki. Celem kon­kur­su jest zachę­ce­nie uczniów do wyko­rzy­sta­nia zaba­wy i twór­czo­ści w […]

20 lutego 2017

Siódma edycja programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”

Edu­ka­cyj­na Fun­da­cja im. prof. Roma­na Czer­nec­kie­go EFC roz­po­czę­ła rekru­ta­cję do siód­mej edy­cji pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go „Marze­nie o Nauce”. Wnio­skiem zgło­sze­nio­wym I fazy rekru­ta­cji jest wyłącz­nie for­mu­la­rz onli­ne wysła­ny przez kan­dy­da­ta w ter­mi­nie od 15 lute­go do 31 mar­ca 2017 roku za pośred­nic­twem stro­ny www.efc.edu.pl. Pro­gram sty­pen­dial­ny „Marze­nie o Nauce” pole­ga na finan­so­wa­niu uta­len­to­wa­nym uczniom nauki w […]

20 lutego 2017

Bezpłatny projekt „Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka”

Uni­wer­sy­tet Dzie­cię­cy UJK w Kiel­ca­ch zapra­sza dzie­ci sze­ścio­let­nie do uczest­nic­twa w bez­płat­nym pro­jek­cie „Uni­wer­sy­tet Odkryw­cze­go Sze­ścio­lat­ka” finan­so­wa­nym ze środ­ków MNi­SW w rama­ch pro­gra­mu: „Uni­wer­sy­tet Mło­de­go Odkryw­cy”, któ­ry trwa od. 25.02.2017 do 10.06.2017. Rekru­ta­cja elek­tro­nicz­na od 06.02.2017 (do wyczer­pa­nia miej­sc – limit miej­sc: 80 osób) przez stro­nę: http://dzieciecy.ujk.edu.pl/uniwersytetodkrywczegoszesciolatka/rekrutacja/ Wszel­kie infor­ma­cje, ter­mi­ny zjaz­dów, tema­ty­ka zajęć są dostęp­ne […]

20 lutego 2017

VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cy­ch nr 29 w Kiel­ca­ch we współ­pra­cy z Kie­lec­kim Ochot­ni­czym Szwa­dro­nem Kawa­le­rii oraz Woje­wódz­kim Domem Kul­tu­ry w Kiel­ca­ch ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w szó­stej edy­cji Mię­dzysz­kol­ne­go Tur­nie­ju Pocz­tów Sztan­da­ro­wy­ch, któ­re­mu corocz­nie patro­nu­ją: Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej, Woje­wo­da Świę­to­krzy­ski, Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go, Sta­ro­sta Kie­lec­ki oraz Pre­zy­dent Mia­sta Kiel­ce. Nad­rzęd­nym […]

20 lutego 2017

II Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Sing a Song”

Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry zapra­sza do udzia­łu w II Kon­kur­sie Pio­sen­ki Anglo­ję­zycz­nej „Sing a Song”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca br. w Gale­rii „Ślad” MDK, ul. Kozia 10a. Adre­sa­ta­mi kon­kur­su są woka­li­ści w wie­ku 9–20 lat, repre­zen­tu­ją­cy świę­to­krzy­skie szko­ły, domy kul­tu­ry, klu­by, pla­ców­ki wycho­wa­nia pozasz­kol­ne­go oraz oso­by indy­wi­du­al­ne. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej: http://mdkkielce.pl/

20 lutego 2017

Kampania informacyjna popularyzująca funkcjonowanie numeru alarmowego 112 oraz zasady prawidłowego korzystania z tego numeru

Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Kujaw­sko-Pomor­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Byd­gosz­czy roz­po­czął w 2016 r. kam­pa­nię infor­ma­cyj­ną popu­la­ry­zu­ją­cą funk­cjo­no­wa­nie nume­ru alar­mo­we­go 112 oraz zasa­dy pra­wi­dło­we­go korzy­sta­nia z tego nume­ru. Celem kam­pa­nii jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w przed­mio­to­wym zakre­sie, w szcze­gól­no­ści wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, a tak­że ogra­ni­cze­nie ska­li nega­tyw­ny­ch zacho­wań obej­mu­ją­cy­ch fał­szy­we i bez­za­sad­ne zgło­sze­nia, któ­re sku­tecz­nie blo­ku­ją […]

20 lutego 2017

Gala konkursu „Siedmiu Wspaniałych – świętokrzyscy uczniowie-sportowcy 2016 roku”

27 lute­go o godzi­nie 12.00 w Sali Komin­ko­wej Woje­wódz­kie­go Domu Kul­tu­ry w Kiel­ca­ch roz­pocz­nie się gala kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie-spor­tow­cy 2016 roku. Pod­czas uro­czy­sto­ści opró­cz tytu­ło­wej „sió­dem­ki” nagro­dze­ni zosta­ną lau­re­aci wybra­ni przez komi­sję kon­kur­so­wą w kate­go­ria­ch „Spor­to­wiec Nie­peł­no­spraw­ny”, „Dru­ży­na Roku” i „Spor­to­wa Szko­ła Roku”.