przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

31.05.12 – Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2011/2012

Minister Edukacji Narodowej, działając na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012. Jednym z nich jest Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz o uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych oraz stanie przygotowań liceów ogólnokształcących do wprowadzenia od 1 września 2012 roku nowej podstawy programowej do tego typu szkół.

Działanie, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty w 16 województwach, wspierane będzie w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2011/2012 monitorowaniem zostanie objętych:

Badaniem zostaną objęte publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące i dla dzieci i młodzieży w proporcjach właściwych dla struktury szkół i placówek w każdym województwie. Wyboru przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dokonają kuratorzy oświaty, wyboru szkół dokona Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przy wyborze przedszkoli i szkół do przeprowadzenia badania należy uwzględnić w odpowiednich proporcjach ich lokalizację.

Dane zbierane za pomocą ankiety w przedszkolu i szkole obejmować będą w szczególności:

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez stroną internetową www.monitorowanie.podstawaprogramowa.edu.pl.

Dyrektorzy wytypowanych do badania szkół i przedszkoli otrzymają w dniach 4- 5 czerwca 2012 roku drogą mailową instrukcję logowania na platformie i wypełniania formularzy oraz adres, pod którym dostępne będą tekstowe wersje formularzy ankiet.

Planowany termin wypełniania ankiet to 12 -18 czerwca 2012 roku.

Bardzo prosimy Państwa Dyrektorów Szkół i Przedszkoli o sprawdzanie zawartości skrzynek pocztowych podanych w bazie SIO, w tym zabezpieczeń antyspamowych, gdyż korespondencja z ORE będzie wysyłana do wielu adresatów.

W załączniku lista przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego, które zostały objęte monitorowaniem.

Szkoły wytypowane do monitoringu zostaną o tym poinformowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Adres strony, pod którym zamieszczone są arkusze monitorowania: http://www.ore.edu.pl/s/198.

Dodatkowych informacji na temat monitorowania udzielają:

Do pobrania:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki