przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

26.04.12 – Odpowiedzi MEN na pytania zgłoszone podczas narad z dyrektorami szkół zawodowych

Pan
Grzegorz Bień
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

W nawiązaniu do pisma znak: KO.I.020.95.2012 z dnia 29 marca 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez dyrektorów szkół.

Absolwenci 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych, w przypadku podejmowania przez nich decyzji o kontynuacji kształcenia w liceum dla dorosłych, mogą w tym typie szkoły rozpocząć naukę od klasy drugiej. Zgodnie z zał. nr 13 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wymiar godzin kształcenia ogólnego we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych jest identyczny, niezależny od długości okresu kształcenia w poszczególnych zawodach.

Organ prowadzący szkołę nie powinien odmówić dyrektorowi przyznania 18-godzinnego pensum dla nauczycieli, którzy realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne w pracowniach i laboratoriach technikum.

Dyrektor powinien dostosować organizację kształcenia zawodowego w określonym zawodzie do wymagań zawartych w podstawie programowej oraz do warunków technicznych i dydaktycznych, jakie posiada szkoła. Jeśli w technikum planuje się wprowadzenie zajęć, które odbywają się np. w warsztatach szkolnych lub w placówce lub u pracodawcy, zajęcia te powinny mieć określoną nazwę w szkolnym planie nauczania, adekwatną do umiejętności, jakie są kształtowane podczas tych zajęć. Nie może to być nazwa „zajęcia praktyczne", ponieważ jest zbyt ogólna w odniesieniu do konkretnego zawodu.

W odniesieniu do nauki tej samej kwalifikacji w zasadniczej szkole zawodowej i technikum (np. M.18.) stwierdzić należy, że jej celem jest nabycie umiejętności opisanych w formie efektów kształcenia właściwych dla danej kwalifikacji. Jednakże droga dojścia do tego celu i czas niezbędny do ich osiągnięcia może być i będzie odmienny w obu typach szkół. Od absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej pracodawcy oczekują poprawnego i biegłego wykonywania powierzonych mu zadań zawodowych. Natomiast technik w tym samym rodzaju działalności powinien stanowić kadrę zarządzającą, nadzorującą, bądź doradczą. Rynek pracy nie powinien oczekiwać od technika, aby z taką samą wprawą i biegłością jak wykwalifikowany robotnik, wykonywał zadania zawodowe. Technik powinien zapewnić właściwą organizację pracy, kierować działalnością osób podległych i wyjaśniać, z odwołaniem do nabytych w szkole umiejętności teoretycznych, przyczyny niepowodzeń, błędów etc. Z tej przyczyny nauka tej samej kwalifikacji w obu typach szkół ma odmienny kontekst, o czym świadczą zapisy w ramowych planach nauczania (970 i 630 godzin dla zsz - oraz 735 i 735 godzin dla technikum). Dlatego też w zasadniczej szkole zawodowej kształcenie zawodowe praktyczne powinno mieć charakter zajęć praktycznych, a zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w technikum powinny rozwijać twórcze myślenie oraz wspomagać integrację wiedzy z różnych dziedzin i działów techniki z praktyką. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego w technikum powinny być prowadzone w odpowiednio wyposażonych pracowniach szkolnych przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli przedmiotów teoretycznych z pensum dydaktycznym w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Dla ułatwienia organizacji tak rozumianego kształcenia zawodowego w technikum, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach przyjęto, iż formą realizacji praktycznej nauki zawodu w tym typie szkoły powinna być praktyka zawodowa, a nie zajęcia praktyczne.

Przykładowe programy nauczania dla poszczególnych zawodów są opracowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 - Modernizacja treści i metod kształcenia w projekcie „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do realizacji kształcenia zawodowego”. Termin zakończenia prac został ustalony na 30 czerwca br.

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl są sukcesywnie zamieszczane, w miarę postępu prac, przykładowe szkolne plany nauczania, w tym dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika. „Zdjęte” godziny należy pozostawić w szkolnym planie nauczania pod hasłem „praktyki zawodowe realizowane w wymiarze powyżej 4 tygodni”, tak, aby łatwo było wykazać, że tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych w danej klasie został zachowany i jest zgodny z ust. 11 pkt 1 lit. a-d zał. nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

Z poważaniem
Ewa Konikowska-Kruk
Dyrektor Departamentu
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki