przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

31.08.10 – Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - opublikowana

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie, podpisane 24 sierpnia 2010 r., zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie ono obowiązywać od 1 września 2010 roku.

Główne zmiany

  1. obowiązek wpisywania numeru PESEL w następującej dokumentacji szkolnej:
    • księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego oraz księdze ewidencji dzieci i młodzieży,
    • księdze uczniów,
    • księdze wychowanków;
  2. wyodrębnienie w rozporządzeniu regulacji dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy. Zajęcia z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym dokumentuje się w jednym dzienniku zajęć, do którego wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, tematy zajęć realizowanych w poszczególnych godzinach zajęć oraz podpis wychowawcy świetlicy prowadzącego dane zajęcia.
  3. uproszczenie sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien odnotowywać w odrębnym prowadzonym przez siebie dzienniku realizację tych zajęć i czynności wpisując imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz obecność uczniów. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Wyjątkiem od tej zasady jest dokumentowanie zajęć opieki świetlicowej prowadzonych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy Karta Nauczyciela. Zajęcia opieki świetlicowej nauczyciel będzie obowiązany wpisywać do dziennika zajęć świetlicy. Na ten wpis składają się: temat przeprowadzonych zajęć, odnotowanie obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć a także dodatkowa adnotacja, że zajęcia te stanowią realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć opieki świetlicowej nauczyciel potwierdza podpisem.

Oznacza to, że w dzienniku świetlicy będą odnotowywane zarówno zajęcia prowadzone przez wychowawcę świetlicy, jak i zajęcia opieki świetlicowej organizowane przez nauczycieli w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciel realizujący zajęcia opieki świetlicowej w ramach wspomnianych godzin będzie miał obowiązek odnotowywać je tylko w dzienniku zajęć w świetlicy. Dyrektor szkoły, który zdecyduje się na przydzielenie zajęć opieki świetlicowej nauczycielowi w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, dla pełnego rozliczenia czy nauczyciel faktycznie wypełnił obowiązek realizacji powyższych godzin, będzie musiał monitorować prowadzony przez nauczyciela dziennik zajęć przeznaczony do dokumentowania realizacji zajęć i czynności, o których mowa art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dziennik zajęć w świetlicy.

Pozostałe zmiany to m.in.:

Szczegółowe informacje:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki