przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

11.08.09 – Rozporządzenia o dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego, w sprawie organizacji zajęć i nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisał 10 sierpnia 2009 r. rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji zajęć i nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Dwa pierwsze rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r., ostatnie – z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie o dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego dotyczy klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Określa ono dopuszczalne formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

Szkoła przygotowuje własną ofertę edukacyjną zajęć, które mogą być prowadzone jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Szkolna oferta powinna wykorzystywać uwarunkowania lokalne oraz tradycje środowiskowe, włączać do współpracy związane ze sportem instytucje samorządowe i stowarzyszenia.

Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być prowadzone w formie zajęć:

Swoboda w decydowaniu o formie realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego pozwoli na efektywniejszą i bliższą potrzebom uczniów realizację zajęć w szkołach. Będzie służyła poszerzaniu i pogłębianiu umiejętności i wiadomości związanych z aktywnością fizyczną na miarę możliwości i oczekiwań uczniów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej 10 sierpnia 2009 r. podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z zaprzestania funkcjonowania dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w systemie oświaty, dostosowania przepisów do zmienionej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz konieczności dookreślenia warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Zgodnie z podpisaną nowelizacją, na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w zajęciach.

Praktyka wskazuje, że nieuczestniczenie w zajęciach podejmujących tematykę dotyczącą wiedzy o życiu seksualnym człowieka jest jedną z głównych przyczyn ryzykownych zachowań młodzieży. Wprowadzane w rozporządzeniu rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia frekwencji uczniów, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w których uczniowie nie uczestniczyli w zajęciach na skutek niedopełnienia formalności. Jednocześnie zachowane zostanie prawo rodziców i pełnoletnich uczniów do odmówienia uczestnictwa w lekcjach.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie będą prowadzone w szkołach podstawowych (w klasach V-VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach godzin przeznaczonych w szkolnych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Obecnie w zajęciach wychowania do życia w rodzinie uczestniczy 64,7 % uczniów szkół podstawowych, 65,4 % – gimnazjów, 37,7 % – liceów ogólnokształcących, 43,7 % – liceów profilowanych, 50,5 % – techników i 43,7 % – zasadniczych szkół zawodowych.

Zajęcia mogą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły oraz ukończone studia wyższe z zakresu nauk o rodzinie albo studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne zgodne z treściami programowymi zajęć.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli określa kryteria i tryb przyznawania nagród ministra do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty i organu sprawującego nadzór pedagogiczny dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć realizowanych przez szkołę, jak również realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

W rozporządzeniu odstąpiono od wymieniania katalogu ściśle określonych kryteriów, co pozwala na pełniejsze docenienie pracy nauczycieli w różnych jej aspektach, a także stwarza warunki do doceniania podejmowanych przez nauczycieli wartościowych i kreatywnych inicjatyw zawodowych. Pozwala to ponadto docenić także tych nauczycieli, którzy wyróżniają się ogromnym dorobkiem i wybitnymi osiągnięciami w konkretnej specjalności.

Rozporządzenie znosi również odgórną regulację dotyczącą składu osobowego komisji oceniającej wnioski o nagrody określając, że jej skład zależy wyłącznie od suwerennej decyzji ministra, kuratora oświaty i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozporządzenie wprowadza jedną nagrodę, którą przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Praktyka 20 lat przyznawania nagród I i II stopnia wykazała, że bardzo trudno jest obiektywnie ocenić i porównać osiągnięcia poszczególnych nauczycieli, a także sprecyzować kryteria, jakie musi spełniać nauczyciel na I stopień, a jakie na II stopień nagrody.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki