27 lipca 2018

Komunikat w sprawie „Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/​placówek doskonalenia nauczycieli”

W związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły,  Świętokrzyski Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa świętokrzyskiego, w porozumieniu  z organami prowadzącymi te szkoły/​placówki zobowiązany jest ustalić Regulaminy  określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/​placówek doskonalenia nauczycieli.

W związku z powyższym, opublikowano na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach i przesłano do organów prowadzących szkoły/​placówki doskonalenia nauczycieli projekty Regulaminów w celu uzgodnienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

Świętokrzyski Kurator  Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki