4 lipca 2018

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń‐​czerwiec 2018 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń‐​czerwiec 2018 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: joanna.​zdziech@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 5 lipca br. (do godz.14.00) w sposób następujący:

Nazwa Gminy Liczba uczniów objętych pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń‐​czerwiec 2018 rok

Uwaga:

Należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do czerwca 2018 roku.