13 lutego 2018

Zapotrzebowanie na druk podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących – rok szkolny 2018/​2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, jakie czynności należy podjąć, aby pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2018/​2019.

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy:

 1. Przesłać do 21 lutego 2018 zapotrzebowanie na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze na rok szkolny 2018/​2019 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. W ww. zapotrzebowaniu prosimy o uwzględnienie wyłącznie podręczników do klas:
 • III zasadniczych szkół zawodowych,
 • I i II branżowych szkół I stopnia,
 • I–III liceów ogólnokształcących,
 • I–IV techników,
 • I–III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
 1. Wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych należy dokonać jedynie na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr 2.

Podczas wypełniania formularzy prosimy o:

 • wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2). Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (ewidencyjny w wykazie MEN) danego podręcznika;
 • nieużywanie cudzysłowów;
 • formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych
  w wykazie MEN;
 • wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły);
 • wpisywanie pełnych, poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEN), autora, tytułu i wydawnictwa,
 • dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.
 1. Nie będą brane pod uwagę zapotrzebowania niepełne, nieuwzględniające powyższych wymagań.

Zapotrzebowania należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel, na adres: adaptacje@​ore.​edu.​pl do dnia 21 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami na stronie: https://www.ore.edu.pl/2018/01/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018–2019/