9 stycznia 2018

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2017 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875). Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.​bartnik@​kuratorium.​kielce.​pl lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Wzór rozliczenia
Data: 2018‐​01‐​09, rozmiar: 262 KB
Liczba dzieci wg stanu na 30.09.2017
Data: 2018‐​01‐​09, rozmiar: 155 KB