2 listopada 2017

Komunikat w sprawie zgłoszeń konkursów wpisywanych na świadectwie

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego
oraz Dyrektorzy szkół

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.), kurator oświaty corocznie, do końca lutego każdego roku podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w art. 134 ust.2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia i dotychczasowych gimnazjów poprzez wypełnienie formularza dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa w roku szkolnym 2017/​2018.

Uzupełnienie formularza ma istotne znaczenie dla publikacji wykazu zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych, które będą mogły być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły jako szczególne osiągnięcia ucznia oraz będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły” dostępny będzie na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do 31 grudnia 2017 roku. Dyrektorzy wskazanych typów szkół proszeni są o przypomnienie organizatorom o dokonaniu wpisu organizowanych przedsięwzięć edukacyjnych do wykazu.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/​2019.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik