9 lipca 2018

List Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Dnia Krajobrazu

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej w dniu 20 października 2000 r. we Florencji, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła w Polsce 20 października Dniem Krajobrazu.

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną funkcję pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym czy kulturowym.

Krajobraz to zagadnienie wieloaspektowe, o którym można mówić w wielu kontekstach. Dlatego podjęto decyzję, aby każdego roku w ramach Dnia Krajobrazu promować inne zagadnienie związane z krajobrazem. Skupienie się na jednym zagadnieniu w danym roku pozwoli na podjęcie bardziej konkretnych i efektywnych działań w tym zakresie.

Z uwagi na niską świadomość społeczną w zakresie roli krajobrazów w życiu człowieka, wskazane jest, aby w bieżącym roku rozpowszechnić temat usług krajobrazowych. W ramach tego tematu będą podejmowane działania informacyjno‐​edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie do funkcji krajobrazów i ich roli w codziennym życiu oraz zasadności właściwego gospodarowania i ochrony krajobrazów. Zagadnienie usług krajobrazowych wydaje się szczególnie trafne w kontekście popularyzowania roli krajobrazu w życiu człowieka, ponieważ ilustruje zależność pomiędzy jakością życia i dobrobytem człowieka a światem przyrody.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu – wzorem ubiegłego roku – planuje się również dalsze rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt funkcji, jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. Pragnę podkreślić, iż w roku 2017 w całej Polsce zorganizowano łącznie ponad 30 różnych inicjatyw związanych z obchodami Dnia Krajobrazu.

Mając na uwadze konieczność podnoszenia świadomości krajobrazowej od najwcześniejszych lat szkolnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ww. inicjatywy wśród szkół podstawowych i średnich. Zachęcamy do organizacji spacerów krajobrazowych dla uczniów oraz do podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, o których z przyjemnością będziemy informować również na naszej stronie internetowej. Proponujemy, aby tegoroczne działania te były prowadzone pod hasłem: Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas.

Z uwagi na fakt, iż rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski, tegoroczny Dzień Krajobrazu będzie nawiązywał również do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego zachęcam, aby w ramach organizowanych przez Państwa projektów uwzględnić również miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci — miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.

Z poważaniem

Zastępca Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska 
Marek Kajs

Szczegółowe informacje: https://​www​.gdos​.gov​.pl/​d​z​i​e​n​-​k​r​a​j​o​b​r​azu