19 maja 2017

Uwagi Stowarzyszenia „Bezpieczny Autobus” dotyczące organizowania dowozu dzieci do przedszkoli i szkół

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim

Mając na względzie obowiązki gminy wynikające z:

 • 14a ust. 3 i 4 oraz z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • a od 1 września 2017 r. związane z realizacją 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3
  i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o zapoznanie się z uwagami Stowarzyszenia „Bezpieczny Autobus” w kwestii organizowania dowozu dzieci do przedszkoli i szkół.

Stowarzyszenie zwraca uwagę na niżej wymienione, ważkie problemy:

 1. Bezpieczeństwo i posiadanie odpowiednich kwalifikacji

Niestety tylko niewielka część z gmin w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień
w przetargach dotyczących przewozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum dokonuje zapisu o tym, aby kierowcy, którzy wykonują przewozy z dziećmi posiadali odpowiednie uprawnienia tj. szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 z 2010r., poz. 840) obowiązkowe dla kierujących autobusem szkolnym, w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.

Zwracamy uwagę na to, gdyż bezpieczeństwo osób wsiadających powinno być dla Gmin najwyższym priorytetem.

 1. Forma przewozu – linie regularne – linie specjalne

Część Gmin organizując dowozy dzieci do szkół organizuje je w formie zakupu biletów miesięcznych. W takiej formie przetargu przewoźnik, który wygrał przetarg występuje do właściwego organu o wydanie zezwolenia na przewóz na linii regularnej, a gmina zakupuje od przewoźnika dla dzieci bilety miesięczne z ulgą ustawowa.  W związku z posiadaniem przez przewoźnika linii regularnej zwykłej obligują go przepisy ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Stowarzyszenie „BEZPIECZNY AUTOBUS” zwraca uwagę na to, że autobusy wykonujące regularny przewóz nie mogą zatrzymywać się w celu wysadzenia, zabrania pasażerów w innych miejscach niż przystanek autobusowy. Jak wynika z interpretacji organów kontrolujących przewozy i Kodeksu Ruchu Drogowego przystanek autobusowy to miejsce oznaczone znakiem D15 oraz ujęte w uchwale Rady Gminy.

Zatem przy takim rozwiązaniu przewozu dzieci do szkół, aby wysadzić pasażerów zgodnie z przepisami w okolicy szkoły, na drodze publicznej musi być umieszczony znak D15, być ujęty w uchwale Rady Gminy i w obowiązującym przewoźnika rozkładzie jazdy. Również nie będzie możliwe wsiadanie i wysiadanie pasażerów/ dzieci poza przystankami w pobliżu miejsca zamieszkania, a wyłącznie na przystankach autobusowych. Kara administracyjna dla przewoźnika za niestosowanie się do rozkładu jazdy wynosi 3000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

 1. Sprzedaż biletów miesięcznych

Zwrot środków w związku ze stosowaniem przez przewoźnika ulg rozlicza Urząd Marszałkowski za pomocą wyodrębnionego Wojewódzkiego Zarządu Transportu (WZT). Wymaga on od przewoźników, aby bilety były sprzedane przed rozpoczęciem podróży. Zatem we wrześniu 2017, aby przewozy odbywały się zgodnie z przepisami przewoźnik powinien dostarczyć pasażerom wydrukowane bilety najpóźniej 01.09.2017 przewoźnik musi odpowiednio wcześniej posiadać listę pasażerów, dla których gmina zamierza nabyć bilety miesięczne.

W ubiegłym roku szkolnym przewoźnicy, którzy zewidencjonowali sprzedaż biletów na wrzesień w trakcie miesiąca września – gdyż zbyt późno otrzymali od Urzędów Gmin listę dzieci, dla których gmina wykupiła bilety miesięczne, nie mieli wypłaconej dopłaty do biletów. WZT oczekuje, że pasażer każdorazowo musi okazać kierowcy bilet miesięczny wraz z dokumentem poświadczającym prawo do ulgowego przejazdu. Na liczne skargi i uwagi, że małe dzieci mogą zgubić bilety dopuszczono, aby osoba sprawująca opiekę nad osobą małoletnią dysponowała biletem.

 1. Dostępność autobusów z dziećmi także dla osób postronnych

W świetle praktyki kontrolnej Urzędów Marszałkowskich oraz Najwyższej Izby Kontroli, przewóz w komunikacji regularnej zwykłej musi być dostępny dla ogółu społeczeństwa, gdyż w innym przypadku zostaje uznany za przewóz regularny specjalny do którego nie należą się dopłaty do biletów ulgowych. Zatem w sytuacji, gdy gmina zakupiła bilety miesięczne dla uczniów w komunikacji regularnej taki przewóz musi być dostępny także dla ewentualnych osób postronnych. Jak wynika z doświadczenia przewoźników takie przewozy nie są popularne przez mieszkańców, jednakże w zapisach SIWZ i umowach nie może być zakazu wsiadania osobom trzecim, przewozy w umowie muszą pozostać ogólnodostępne.

 1. Stała kwota, a różna liczba biletów

Zrzeszenie w Stowarzyszeniu przewoźnicy zwracają również uwagę na problemy z Urzędami Marszałkowskimi w sytuacji, gdy Gmina w przetargu na dowóz dzieci do szkół oczekuje jednej stałej ceny miesięcznej przy zmieniającej się liczbie osób. Takie rozwiązanie powoduje, że zmienia się może cena biletu miesięcznego. Taka konstrukcja umowy również może spowodować uznanie przez Urzędy Marszałkowskie i WZT takich przewozów jako przewozów specjalnych.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Autobus” podkreśla, iż kwestie dowozu uczniów są także w kręgu zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. W razie potrzeb Stowarzyszenie jest gotowe do współpracy i kontaktów: bus.kielce@gmail.com lub telefonicznych 601076652.