7 września 2016

Nowe SIO – akty prawne regulujące działanie nowego SIO

  1. Usta­wa z dnia 15 kwiet­nia 2011 roku o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej
  2. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 8 mar­ca 2012 r. w spra­wie mini­mal­ny­ch wyma­gań tech­nicz­ny­ch dla sprzę­tu prze­zna­czo­ne­go do obsłu­gi opro­gra­mo­wa­nia słu­żą­ce­go pro­wa­dze­niu lokal­ny­ch baz dany­ch SIO, udo­stęp­nia­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, warun­ków tech­nicz­ny­ch, jakie powin­no speł­niać inne niż udo­stęp­nia­ne przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce pro­wa­dze­niu lokal­ny­ch baz dany­ch SIO, wyda­wa­nia cer­ty­fi­ka­tu zgod­no­ści z SIO, a tak­że warun­ków tech­nicz­ny­ch prze­ka­zy­wa­nia i pozy­ski­wa­nia dany­ch z bazy dany­ch SIO
  3. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 24 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie pro­ce­du­ry wery­fi­ka­cji dostę­pu do bazy dany­ch sys­te­mu infor­ma­cji oświa­to­wej
  4. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 29 lip­ca 2016 r. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go zakre­su dany­ch dzie­dzi­no­wy­ch gro­ma­dzo­ny­ch w sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej oraz ter­mi­nów prze­ka­zy­wa­nia nie­któ­ry­ch dany­ch do bazy dany­ch sys­te­mu infor­ma­cji oświa­to­wej