8 października 2015

Szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej

Mię­dzy­na­ro­do­wa Orga­ni­za­cja do Spraw Migra­cji oraz Urząd do Spraw Cudzo­ziem­ców zapra­sza­ją nauczy­cie­li i nauczy­ciel­ki na jed­no­dnio­we szko­le­nia doty­czą­ce edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej:

„Naucza­nie przed­mio­to­we w kla­sie mię­dzy­kul­tu­ro­wej”, któ­re odbę­dzie się 4 listo­pa­da 2015 r. w War­sza­wie. → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz „Ucznio­wie cudzo­ziem­scy w pol­skiej szko­le. Meto­dy­ka naucza­nia języ­ka pol­skie­go jako dru­gie­go”, któ­re odbę­dzie się 18 listo­pa­da 2015 r. w War­sza­wie. → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szko­le­nia odbę­dą się w War­sza­wie. Udział w szko­le­nia­ch jest bez­płat­ny. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem pro­si­my o zapo­zna­nie się z załą­czo­ny­mi bro­szu­ra­mi infor­ma­cyj­ny­mi i wypeł­nie­nie odpo­wied­nie­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go.

Zgło­sze­nia na szko­le­nie „Naucza­nie przed­mio­to­we w kla­sie mię­dzy­kul­tu­ro­wej” przyj­mo­wa­ne są do 21 paź­dzier­ni­ka.

Zgło­sze­nia na szko­le­nie „Ucznio­wie cudzo­ziem­scy w pol­skiej szko­le. Meto­dy­ka naucza­nia języ­ka pol­skie­go jako dru­gie­go” przyj­muj­mo­wa­ne są do 1 listo­pa­da.

Orga­ni­za­to­rzy pokry­wa­ją kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia oraz kosz­ty podró­ży dla uczest­ni­ków i uczest­ni­czek spo­za War­sza­wy.