22 lipca 2015

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? – numery telefonów, poradniki, kampanie społeczne

Panie/Panowie
Dyrek­to­rzy szkół/placówek, Nauczy­cie­le, Rodzi­ce, Ucznio­wie, Orga­ny pro­wa­dzą­ce szkoły/placówki
w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim

 

W ostat­nim cza­sie w Pol­sce, i w naszym woje­wódz­twie tak­że, odno­to­wa­no wie­le przy­pad­ków zatru­cia nar­ko­ty­ka­mi tzw. dopa­la­cza­mi. Do szpi­ta­li tra­fi­ły oso­by z ostrym zatru­ciem orga­ni­zmu. Nie wszyst­kim nie­ste­ty uda­ło się pomóc i zmar­ły.

Ape­lu­ję do uczniów i pro­szę, aby dla swo­je­go bez­pie­czeń­stwa nie kupo­wa­li i nie zaży­wa­li taki­ch sub­stan­cji !!!

Pro­du­cen­ci i sprze­daw­cy dopa­la­czy kie­ru­ją się wyłącz­nie zyskiem, za nic mają TWOJE ŻYCIE. Sprze­da­jąc dopa­la­cze – sprze­da­ją śmierć!

Doro­śli mają obo­wiąz­ki zwią­za­ne z wycho­wa­niem mło­de­go poko­le­nia, ale nie zawsze radzą sobie ze współ­cze­sny­mi zagro­że­nia­mi. Dla­te­go Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­ny­ch przy­go­to­wa­ło wykaz nume­rów tele­fo­nów pod któ­ry­mi moż­na i nale­ży szu­kać pomo­cy.

Jeśli poja­wi­ły się podejrzenia/wątpliwości czy Two­je dziec­ko zaży­wa dopa­la­cze? Chce­sz dowie­dzieć się wię­cej na temat moż­li­wo­ści lecze­nia? Masz infor­ma­cje o miej­sca­ch,
w któ­ry­ch han­dlu­je się zaka­za­ny­mi środ­ka­mi? Jesteś uza­leż­nio­ny? – DZWOŃ !!!

800 060 800 – bez­płat­na, cało­do­bo­wa info­li­nia Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go

Pod tym nume­rem tele­fo­nu moż­na uzy­skać infor­ma­cje na temat nega­tyw­ny­ch skut­ków zaży­wa­nia dopa­la­czy oraz o moż­li­wo­ścia­ch lecze­nia.

Info­li­nia jest tak­że prze­zna­czo­na dla rodzi­ców, któ­rzy mają wąt­pli­wo­ści czy ich dzie­ci zaży­wa­ją dopa­la­cze. Tu moż­na prze­ka­zy­wać infor­ma­cje, któ­re mogą uła­twić służ­bom dotar­cie do osób han­dlu­ją­cy­ch tymi nie­le­gal­ny­mi sub­stan­cja­mi.

116 111 – tele­fon Zaufa­nia dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży

Słu­ży on mło­dzie­ży i dzie­ciom potrze­bu­ją­cym wspar­cia, opie­ki i ochro­ny. Zapew­nia dzwo­nią­cym moż­li­wo­ść wyra­ża­nia tro­sk, roz­ma­wia­nia o spra­wa­ch dla nich waż­ny­ch oraz kon­tak­tu w trud­ny­ch sytu­acja­ch. Tele­fon pro­wa­dzi Fun­da­cja Dzie­ci Niczy­je. Linia jest dostęp­na codzien­nie w godzi­na­ch 12:00 – 22:00, pomoc onli­ne dostęp­na na www.116111.pl/napisz

800 100 100 – tele­fon dla rodzi­ców i nauczy­cie­li w spra­wa­ch bez­pie­czeń­stwa dzie­ci

To bez­płat­na i ano­ni­mo­wa pomoc tele­fo­nicz­na i onli­ne dla rodzi­ców i nauczy­cie­li, któ­rzy potrze­bu­ją wspar­cia i infor­ma­cji w zakre­sie prze­ciw­dzia­ła­nia i pomo­cy dzie­ciom prze­ży­wa­ją­cym kło­po­ty
i trud­no­ści wyni­ka­ją­ce z pro­ble­mów i zacho­wań ryzy­kow­ny­ch taki­ch jak: agre­sja i prze­moc w szko­le, cyber­prze­moc i zagro­że­nia zwią­za­ne z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, wyko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne, kon­takt z sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi, uza­leż­nie­nia, depre­sja, myśli samo­bój­cze, zabu­rze­nia odży­wia­nia. Tele­fon pro­wa­dzi Fun­da­cja Dzie­ci Niczy­je. Linia dostęp­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­na­ch 12:00 – 18:00, pomoc onli­ne dostęp­na pod adre­sem pomoc@800100100.pl (www.800100100.pl)

800 12 12 12 – dzie­cię­cy Tele­fon Zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka

Oso­by poszu­ku­ją­ce pomo­cy oraz infor­ma­cji na temat dopa­la­czy mogą korzy­stać tak­że
z tele­fo­nu zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka. Numer prze­zna­czo­ny jest zarów­no dla dzie­ci, jak i doro­sły­ch, któ­rzy chcą zgło­sić pro­ble­my dzie­ci. Tele­fon jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­na­ch od 8.15 do 20.00. Po godzi­nie 20.00 oraz w dni wol­ne od pra­cy, każ­dy może przed­sta­wić pro­blem i zosta­wić numer kon­tak­to­wy. Pra­cow­nik tele­fo­nu zaufa­nia oddzwo­ni następ­ne­go dnia.

112 – jed­no­li­ty numer alar­mo­wy - jeśli potrzeb­na jest natych­mia­sto­wa pomoc

Mini­ster­stwo Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji zamie­ści­ło porad­nik „Zatru­cie sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi”- https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/poradniki-rso

Rzecz­nik Praw Dziec­ka zaini­cjo­wał kam­pa­nię spo­łecz­ną „Odwa­ga ratu­je życie”. Akcja ma zwró­cić uwa­gę dzie­ci i mło­dzie­ży, że od podej­mo­wa­ny­ch decy­zji może zale­żeć życie naj­bliż­szy­ch oraz ich wła­sne. Reko­men­du­ję wszel­kie mate­ria­ły dostęp­ne na stro­nie www.odwagaratujezycie.plpołecz­na

Sza­now­ni Pań­stwo nie bądź­cie obo­jęt­ni – włącz­cie się świa­do­mie w dzia­ła­nia na rze­cz bez­pie­czeń­stwa dzie­ci i mło­dzie­ży, szcze­gól­nie w cza­sie, kie­dy dopa­la­cze znów bru­tal­nie dają znać
o swo­im ist­nie­niu.

Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty
Mał­go­rza­ta Muzoł