1 lipca 2015

Oferty pracy dla nauczycieli w Gimnazjum Książęcym w Skarżysku-Kamiennej

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce waka­tów:

 • Języ­ka pol­skie­go 15 h/tydz.
 • Języ­ka angiel­skie­go 9 h/tydz.
 • Muzy­ki 1 h/tydz.
 • Histo­rii 6 h/tydz.
 • WOS 2 h/tydz.
 • WDŻ 1,5 h/tydz.
 • EDB 1 h/tydz.
 • Geo­gra­fii 4 h/tydz.
 • Bio­lo­gii 4 h/tydz.
 • Che­mii 4 h/tydz.
 • Fizy­ki 4 h/tydz.
 • Mate­ma­ty­ki 13 h/tydz.
 • Infor­ma­ty­ki 2 h/tydz.
 • Zajęć tech­nicz­ny­ch 2 h/tydz.
 • W-F 12 h/tydz.
 • Reli­gii 6 h/tydz.

Dane szko­ły lub pla­ców­ki ofe­ru­ją­cej pra­cę dla nauczy­cie­la:

 • Powiat: skar­ży­ski
 • Nazwa: Gim­na­zjum Ksią­żę­ce
 • Typ: gim­na­zjum
 • Kate­go­ria uczniów: dzie­ci lub mło­dzież
 • Dyrek­tor: Robert Wójcik​
 • Tele­fon: 412512925
 • E-mail: zspnr4skarzysko@o2.pl​