17 czerwca 2015

Informacja Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie nowego wzoru legitymacji szkolnej oraz uprawnień do ulgowych przejazdów

Urząd Trans­por­tu Kole­jo­we­go przy­po­mi­na, że od 23 stycz­nia 2015 r. obo­wią­zu­je roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 29 grud­nia 2014 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świa­dec­tw, dyplo­mów pań­stwo­wy­ch i inny­ch dru­ków szkol­ny­ch (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w któ­rym został okre­ślo­ny nowy wzór legi­ty­ma­cji szkol­nej uczniów i słu­cha­czy wszyst­ki­ch typów szkół, z wyjąt­kiem uczniów nie­peł­no­spraw­ny­ch (wzór 66a, sym­bol – MEN-I/50a/2) oraz wzór legi­ty­ma­cji szkol­nej ucznia nie­peł­no­spraw­ne­go (wzór 67a, sym­bol – MEN-I/50a-N/2). Naj­waż­niej­szą zmia­ną w nowy­ch wzo­ra­ch legi­ty­ma­cji jest wpro­wa­dze­nie wymo­gu wpi­sy­wa­nia nume­ru PESEL.

W świe­tle obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów, legi­ty­ma­cje szkol­ne wyda­ne na dru­ka­ch MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2, bez wpi­sa­ne­go nume­ru PESEL, trak­to­wa­ne są jako nie­waż­ne i nie poświad­cza­ją upraw­nień do ulgo­wy­ch prze­jaz­dów.